Tez No İndirme Tez Künye Durumu
108240 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
62 multipl myelom vakasının retrospektif incelenmesi / The retrospective analysis of 62 cases with multiple myeloma
Yazar:FİGEN TİĞİZ
Danışman: PROF.DR. ŞAMİL ECİRLİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Hematoloji = Hematology ; Onkoloji = Oncology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2001
246 s.
7. ÖZET Bu çalışmanın amacı, 62 MM vakasının demografik ve laboratuvar verilerini tespit etmek ve bunun yaşam süresi ile ilişkisini araştırmaktı. S.Ü.T.F. İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalına Ocak 1995-Ağustos 2000 tarihleri arasında yatırılarak tetkik edilen 62 MM hastasının dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların 32'si erkek olup yaş ortalaması 61.8±10.4 olarak bulundu. Erkek hastaların %46.9'u çiftçi idi. Hiçbir hastada ikinci bir habis hastalık hikâyesi mevcut değildi. Soy geçmişte, bir hastanın üç kardeşininde MM'dan öldüğü öğrenildi. Vakaların %25.8'inde hipertansiyon tespit edildi. Hastaların %82.3'ü kemik ağrısı, %72.6'sı halsizlik, çabuk yorulma, efor dispnesi şeklinde anemi ile ilgili belirtilerle başvurmuşlardı. Tanı esnasında vakalarımızın %69.4'ünde solukluk, %32.3'ünde izole hepatomegali, %93.54'ünde anemi, %72.6'smda osteolitik kemik lezyonlan, %61.2'sinde 100 mm/saat üzerinde eritrosit sedimantasyon hızı, %69.3'ünde periferik yayma preparatlannda eritrositlerde rulo formasyonu, %20.96'sında artmış serum kreatinin düzeyi (>2 mg/dl), %33.87'sinde hiperkalsemi, %56.45'inde hipoalbuminemi, %33.87'snde Bence-Jones proteinürisi, protein elektroforezi çalışılan vakalardan biri hariç tümünde M-bantı bulundu. M-bantı vakalann %82.14'ünde gamma bölgesinde yer almıştı. Monoklonal proteinin vakaların %59.09'unda IgG, %36.36'sında IgA sınıfında olduğu görüldü. Durie-Salmon evreleme yöntemine göre hastaların 35'i 3. evredeki vakalardan oluşmakta idi. Vakaların 13 tanesi B alt evresinde yer almakta idi. Hastaların %96.7'sine ilk tedavi olarak aralıklı melphalan-prednizolon verildiği, takipte önde gelen ölüm nedenlerinin enfeksiyonlar ve böbrek yetersizliği olduğu görüldü. Takip sırasında iki vakada plazma hücreli lösemi gelişti. Bu vakalardan birinin 15 gün içinde vefat ettiği tespit edildi. Vakalarda ortalama yaşam süresi 32.09±3.42 ay olarak bulundu. Vakaların geliş şikâyetleri, fizik muayene bulguları, tam kan sayımı, biyokimya değerleri literatür ile uyumludur. Geliş şikâyetleri ve laboratuvar değerleri içinde prognoza etkili en önemli faktörün böbrek tutulumu olduğu görüldü, diğer laboratuvar parametreleri ile prognoz arasında ilişki tespit edilmedi. 38
8. SUMMARY The Retrospective Analysis of 62 Cases With Multiple Myeloma The aim of this study was to determine the demographic and laboratory findings of 62 cases with MM and to investigate the relationship of these data with the survival of the patients. The files of 62 patients with MM hospitalized and investigated in Haematology Department of Medical Faculty of Selçuk University between January 1995 and August 2000 were examined retrospectively. Thirty two of the patients were men with a mean age of 61.8±10.4 and 46.9% of these patients were farmers. None of them had a history of second malignancy. Upon the inspection of family histories, it was found that three brothers of one patients had died of MM. Hipertension was observed in 25.8% of the patients. While 82.3% of the patients were suffering from bone pain on application. 72.6% of the patients had applied with the symptoms of anemia such as weakness, easy fatigue and dyspnea on exertion. Paleness in 69.4%, isolated hepatomegaly in 32.3%, anemia in 93.54%, osteolytic bone lesions in 72.6%, erythrocyte sedimentation rate over lOOmm/hr in 61.2%, rouleaux formation of erythrocytes on peripheral smear in 69.3%, serum creatinine level over 2 mg/dl in 20.96%, hipercalcemia in 33.87%, hypoalbuminemia in 56.45%, Bence- Jones proteinuria in 33.87% of the patients and M-band on protein electrophoresis in all but one of the patients having this test were found on the time of diagnosis. M-band was located in gamma region in 82.14% of the cases. It was seen that monoclonal protein was IgG type in 59.09% and IgA type in 36.36% of the cases. According to Durie-Salmon staging method, 35 of cases consisted of the cases in three stages, thirteen of the cases were in the subgroup B. It was observed that intermittant melphalan-prednisolone were given to 96.7% of the patients as first line therapy and leading causes of death were infections and renal failure. Plasma cell leukemia developed in 2 patients during follow-up. One of these patients died in 15 days, median survival of the cases was 32.09±3.42 months. Presenting complaints of the patients, findings on physical examination, complate blood count and biochemical parameters were all consistent with those in the literature. It was observed that most important factor affecting prognosis among presenting complaints and laboratory findings was renal involvement. There was no correlation between prognosis and other laboratory parameters 39