Tez No İndirme Tez Künye Durumu
228326
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru ve denetim yolları / Compulsory administrative application and supervision processes Persuant to Public Procurement Code No:4734
Yazar:KEREM CANBAZOĞLU
Danışman: PROF. DR. METİN GÜNDAY
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / İdare Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:İdare Hukuku = Administrative Law ; İdari denetim = Administrative supervisions ; İdari yapı = Administrative structure
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
255 s.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, temelde 2886 sayılı Kanun sistematiği içerisinde öteden beri gerek öğretide gerek uygulamada gerekse uluslar arası/üstü kurumlarca eleştirilere maruz kalan birçok noktaya yönelik değişiklikler getiren bir yasal düzenlemedir. Anılan değişiklikler ise gerek anayasa hukuku gerekse idare hukuku açısından hukuk devleti bağlamında çok önemli problemlerin doğumuna neden olmuştur. Bu noktada idarenin denetimi ve hak arama özgürlüğü noktasında ortaya çıkabilecek sorunlar çalışmada irdelenmeye çalışılmıştır.Öte yandan Anayasa'nın 123/1. maddesi gereği ?kuruluş ve görevleriyle bir bütün? olup ?kanunla düzenlenecek? idareye, tam bir açıklığa sahip bulunmayan kanunlar eliyle tevdi edilen ikincil düzenleme yapma yetkisi, neredeyse yasal düzenlemelerin söylemediği şeyleri idari düzenlemelerle söyletir hale gelmiştir. Söz konusu tespit doğru ise, hukuk devleti ilkesinin temel kabullerinden olan ?kanuni idare? ilkesinin, küreselleşme içerisinde bir zayıflama içerisinde bulunduğu, son tahlilde regülasyon eliyle aslında hukuk devletinin de zayıflatıldığı ve bireyin haklarının aslında etkisizleştirildiği de ileri sürülebilir. İşte bu nedenle çalışmanın hemen tüm bölümlerinde yürürlükte olan ve yürürlükten kaldırılanlar da dahil olmak üzere ikincil düzenlemeler ve kanuni dayanakları incelenmiştir.Çalışma 4734 sayılı Kanun'da düzenlenen dava açılmadan evvel tüketilmesi zorunlu idari usule ve söz konusu başvuruların ihale sürecine etkisine ilişkin birey haklarını koruyan bütüncül bir sistem önerisi getirmeyi amaçlamaktadır.
The Public Procurement Code No:4734, fundamentally,is a legislation that including diversifications to many aspects which have all along been criticized both doctrine, practise and also international or supranational organisations.Mentioned diversifications cause to arise many important problems in the respects of both constutional law and administrative law. The aim of this research is to examine the contingent problems in connection with ?administrative supervisions? and ?the freedom of demand for justice?.On the other hand, the administration body, persuant to Constution 1982 art.123/1, which have to be ? a whole regard to its foundation and duties? and ?regulated by law? regulatory power of administration is passing beyond to ?the latter of the law? by means of the complicated ligislations. If this suggestion is true which is one of the main acceptance of the ?state governed by rule of law?, the principle of ?law bound administration? is reducing through the globalization, and in the final analysis by means of the notion regulation, reducing the state governed rule of law and passivate the individual rights in fact. For that reasons nearly all parts of this thesis focused all effective and abolished directives and its legislative ground.This thesis aim is designing a comprehensive system purpose about regarding the individual rights via ?compulsive administrative applications? which must use up before proceed the administrative acts and the effect of this aplications to the ?process of procurement?, has regulated in code No:4734.