Tez No İndirme Tez Künye Durumu
580420
Yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerinin gastronomi turizmi çerçevesinde incelenmesi: Atatürk Havalimanı bölgesi otelleri üzerine bir araştırma / Investigation of foreign tourists 'views on the Turkish cuisine in the framework of gastronomy tourism: A research on the hotels of Atatürk Airport region
Yazar:FUAT SAMİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts ; Turizm = Tourism
Dizin:Gastronomi = Gastronomy ; Mutfak = Kitchen ; Mutfak sektörü = Kitchen sector ; Mutfak turizmi = Culinary tourism ; Oteller = Hotels ; Turistler = Tourists ; Türk mutfağı = Turkish cuisine ; Yabancılar = Foreigners
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
111 s.
Günümüz dünyasında kendisini tekrar eden turizm faaliyetlerinin dışında alternatif arayan turistler, farklı kültürleri tanıma arzusu duymaya başlamışlardır. Gastronomi turizmi, günümüzde turizmin alternatif sektörleri arasında en çok ilgi çeken alanlarından biri haline gelmiştir. Ülkelerin geçmişine, kültürüne, yaşam biçimlerine ışık tutan gastronomi; ekonomik etkileri sayesinde bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerine olanak sağladığı bilinmektedir. İtalya, İspanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde kültürlerin, mutfakların ve ürünlerin gastronomi turizmi çerçevesinde pazarlanmaları yıl içerisinde turizm faaliyetlerinin sürekli yapılmasını sağlamış; söz konusu ülkelerin turist sayılarında dünyanın geri kalanındaki birçok ülkenin önüne geçmesine yardımcı olmuştur. Türkiye ise tarihin en eski ve en köklü mutfak kültürlerinden birine sahip olması ile her zaman potansiyeli yüksek bir turizm destinasyonu durumundadır. Konunun öneminden yola çıkılarak yapılan bu araştırmanın amacı; İstanbul' a gelen yabancı turistlerin Türk mutfağına dair görüşleri ile İstanbul'da bulunan otel işletmeleri hakkındaki değerlendirmelerinin gastronomi turizmi çerçevesinde incelemektir. Araştırmada öncelikle literatür çalışması yapılarak gastronomi turizminde önemli rol oynayan unsurlara değinilmiştir. Bu unsurlar gastronomi turizmi, gastronominin ekonomik etkileri ve gastronominin turizm ile birlikte ülke ekonomisindeki yeri gibi bölümlerden oluşup; veriler ve kaynaklarla birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni 2017-2018 yılında Atatürk Havalimanı bölgesi otellerinde en az bir gece konaklayan ve mutlaka Türk mutfağını tatmış yabancı turistlerden oluşmuştur. Araştırmanın örneklem sayısını ise otellerin herhangi bir yiyecek içecek işletmesinde Türk mutfağını denemiş 324 misafir oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı olan anket, İngilizce dilinde hazırlanarak turistlere uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde; katılımcıların demografik özellikleri ile birlikte Türkiye'deki beğenileri, konaklama süreleri ve harcama miktarlarına değinilmiştir. İkinci bölümünde ise turistlerin İstanbul'a gelmeden önce ve geldikten sonra Türk mutfağına ve otel işletmelerine dair görüşlerinin analiz edilerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Katılımcıların demografik ve diğer özelliklerine dair bulgular frekans ve yüzde analizi ile aktarılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, katılımcıların İstanbul'a gelmeden önce ve geldikten sonra Türk mutfağı ve otel işletmeleri hakkındaki değerlendirmeleri arasında olumlu açıdan farklılıklar bulunmuştur. Turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde, Türk yemeklerinin lezzetli (X̄=4,28), zengin çeşitliliğe sahip olduğu (X̄=4,21), iştah açıcı olduğu (X̄=4,20) ve hoş kokulu (X̄=4,14) olduğu bulgularına erişilmiştir. Katılımcıların otel işletmelerine ilişkin görüşlerinde ise Türk motiflerini yansıtıcı olması (X̄=4,14), misafir memnuniyetine önem vermesi (X̄=4,12), keyif verici bir atmosfere sahip olması (X̄=4,11) ve hijyen faktörüne önem vermesi (X̄=4,10) sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimler: Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Türk Mutfağı, Otel İşletmeleri
In today's' world, tourists who look for alternatives except for repetitive tourism activities, have started to desire recognition of new cultures. Gastronomic tourism has become one of the most interesting areas of alternative tourism. Gastronomy, which sheds light on the countries' past, culture and lifestyle, is known to enable sustainable tourism activities and regional development due to its economic effect. The marketing of cultures, cuisines, and products within the framework of gastronomic tourism activities to be carried out continuously throughout the year in countries such as Italy, Spain, France, and the United States, it is helped these countries to surpass many other countries in the world, in the number of the tourist. Turkey is always a destination which has high potential because ıt has one of the oldest and well-established culinary cultures. Based on the importance of the subject, the purpose of this research is to investigate the opinions of the foreign tourist who visited Istanbul, about Turkish cuisine and their evaluations about hotels stand in Istanbul within the framework at gastronomic tourism. In this research, firstly elements which play an important role in gastronomy tourism are mentioned by studying literature review. These elements consist of sections such as gastronomy tourism, economic effects of gastronomy and place of gastronomy and tourism in the national economy, it has been clarified by data and resources. The population of study consist of foreign tourist who has stayed at least one night in hotels close to Istanbul Ataturk Airport and has definitely tasted Turkish cuisine in 2017-2018. The sample size of the study consisted of 324 guests who tried Turkish cuisine in any food and beverage establishments of hotels. The questionnaire was used as a data collection tool in the study, was applied tourist in the English language. In the first part of the questionnaire, the length of accommodation of participant and amount their expenses have been discussed by their demographic characteristics and appreciations in Turkey. In the second part, the analyzed opinions of participants about Turkish cuisine and hotel business have been evaluated. Demographic and other characteristics of the participants were analyzed by frequency and percentage analysis. The data were analyzed by SPSS program, arithmetic mean and the standard deviation was shown. It has been found differences from the positive point of view, between evaluations of the participant before and after coming to İstanbul about Turkish cuisine and hotel businesses, in the results of the analysis. the opinions of the foreign tourists on Turkish cuisine are evaluated, it has been pointed out that Turkish dishes are delicious (X̄ = 4.28), rich variety (X̄ = 4.21), appetizing (X̄ = 4.20) and fragrant (X̄ = 4.14). it has also been pointed out that in terms of the general evaluation of participants that hotel establishments are reflective of Turkish motifs (X̄ = 4,14), give importance to guest satisfaction (X̄ = 4,12), have a pleasant atmosphere (X̄ = 4,11) and give importance to hygiene factor (X̄). = 4,10). Keywords: Gastronomy, Gastronomy Tourism, Turkish Cuisine, Hotel Businesses