Tez No İndirme Tez Künye Durumu
93179 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
The Urban park: An extension of nature and urban culture / Kent parkı: Doğanın ve kent kültürünün bir uzantısı
Yazar:ÖYKÜ RENKLİDAĞ
Danışman:
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:Kent parkları = Urban parks ; Kent planlama = Urban planning ; Parklar = Parks ; Rekreasyon = Recreation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
141 s.
oz KENT PARKI: DOĞANIN VE KENT KÜLTÜRÜNÜN BİR UZANTISI Renklidağ, Öykü Yüksek Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Baykan Günay Temmuz, 2000, 125 sayfa Yirmibirinci yüzyıl kentlerinin içinde bulunduğu sıkışık ve zor yaşam koşulları içerisinde insanların doğayla olan bağları giderek zayıflamaktadır. Binalarla dolu kent merkezleri için sayı ve alanca az kalmış olan parkların önemleri büyüktür. Parklar insanların doğayla iletişim kurup nefes alma şansını elde ettikleri nadir alanlardır. Parklar kent çevresinin monotonluğunu ve homojenliğini kırarak kent yaşamını zenginleştirme potansiyeline sahiptirler. Kent parkları ilk olarak batı ülkelerinde hızlı kentleşmenin getirdiği sağlıksız koşullara karşı bir panzehir olarak doğanın bir temsili şeklinde ortaya çıkmıştır. Ne var ki, zaman içerisinde önemli kavramsal dönüşümlere uğramış ve doğanın uzantısı olmaktan ayrılmış ve son olarak insan ve doğa ilişkisini yeniden sorgulamaya başlamışlardır. Ülkemizin Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kent parkı kavramıyla tanışması ise Türk halkına çağdaş toplum modelini benimsetmek için bir araç olarak düşünülmüştür. Bu mekanların aracılığıyla topluma yeni kavramların ve dinlencenin tanıtılması hedeflenmiştir. Ancak, içinde bulunulan kent koşullarının ürettiği toplumsal değişim ve dönüşümler, parkların yeni kentlileşen, sosyal ve ekonomik imkanları ZC YÜKSEKÖĞRFIİM KURULU -vrçCüMANTASYON MERKEZİkısıtlı gruplarca işgal edilmesine ve burjuvanın buralardan çekilmesine sebep olmuştur. Yeni kullanıcıların beklentilerine ve yerel yönetimlerin rant politikalarına bağlı olarak, kent parkları birer eğlence aracı olmuş, doğa temsilinin bir ifadesi olmaktan uzaklaşmış ve içine popüler kültürün aktiviteleri doldurulmuş işlevsel eritme kaplarına dönüşmüşlerdir. Bu çalışmanın amacı, park kavramının içinde doğa temsilinin var olduğunu vurgulamaktır. Oluşum süreci boyunca kent parklarının çeşitli anlamlar ya da işlevler yüklenmesinin temelinde kentin uzantısı ve kırın uzantısı olma gerilimi yatmaktadır. Doğa kavramı ve toplumların sosyal yapısı arasındaki ilişki sonunda parklar yavaş yavaş doğallıklarını yitirmişlerdir. Dar görüşler ve rant politikalarıyla park üretme süreci kent parkı kavramını doğanın tasviri olmaktan uzaklaştırarak sadece işlevselliğe ve indirgemeciliğe dönüştürmüştür. Bu konuda yeni bir anlayış, fiziksel ve sosyal anlamda duyarlı bir yaklaşım ve yeniden yapılanmaya gidilmesi gereklidir. Anahtar kelimeler: Kent parkı, doğa, doğanın uzantısı, eğlence, rekreasyon, işlevsellik, tasarımcı-kullanıcı, kent manzarası-kır manzarası. VI
ABSTRACT THE URBAN PARK: AN EXTENSION OF NATURE AND URBAN CULTURE Renklidağ, Öykü M.S., Department of City and Regional Planning Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay July, 2000, 125 pages The relationship between man and nature has weakened within the difficult living conditions of the twenty-first century cities. Having diminished in terms of number and area, parks are very important elements for the city structure occupied by buildings and for people to communicate with nature and breath. They have the potential of enriching the visual and physiological qualities of urban life by breaking the monotonous and homogeneous structure of the urban environment. Initially urban parks emerged as an antidote to the unhealthy conditions of the urbanizing western cities as a representation of nature. However, they have encountered conceptual transformations in time and diverged from being extensions of nature and recently began to reformulate the link between man and nature. Our country's getting acquainted with the concept of urban parks by the foundation of the republic was a tool for adapting the contemporary society model. The aim was the introduction of new concepts and recreation to the society by means of these places. However, social changes and transformations produced by the city IIIconditions caused the invasion of parks by the newly urbanized, socially and economically limited groups and escape of the bourgeois from these areas. According to the expectations of these new user groups and the rent policies of the local authorities, parks have been means of amusement, diverged from being representations of nature and became melting pots filled with the elements of the popular culture. The purpose of this study is to emphasize that the concept of parks houses a representation of nature in itself. The tension of parks' being an extension of nature and an extension of urban culture forms the basis of the various meanings and functions attached to parks in their evolution process. Parks lost their naturalness gradually according to the relationship between the concept of nature and the social structures. The process of producing parks with narrow-minded rent policies has transformed the park concept into a mere utilitarianism and reductionism, taking it away from being a representation of nature. It is necessary to bring a rearrangement, a new understanding, and a sensitive approach physically and socially. Keywords: Urban park, nature, extension of nature, pleasure, recreation, utility, designer-user, landscape-townscape. IV