Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399980
A crosscultural study on outdoor play: Parent and teacher perspectives / Dış mekan oyunlarına yönelik kültürler-arası bir çalışma: Aile ve öğretmen perspektifleri
Yazar:FATMA YALÇIN
Danışman: DOÇ. DR. FEYZA TANTEKİN ERDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aile = Family ; Dış mekan = Outdoor ; Eğitim = Education ; Finlandiya = Finland ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Oyunlar = Games ; Türkler = Turks ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
177 s.
Bu çoklu durum çalışmasının iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Türk ve Fin okul öncesi öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin dış mekan oyunu ve ideal dış mekan ortamlarına ilişkin inançlarını incelemesi iken, diğeri Türk ve Fin okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan dış mekanlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri ortaya koymaktır. Çalışma dahilinde 28 katılımcı Türk okul öncesi öğretmenleri (n=7) ve ebeveynlerinden. (n=7) ; ve Fin okul öncesi (n=7) ve ebeveynlerinden (n=7) oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ve araştırmacının öğretmenlerin dış mekan etkinlikleri üzerine yaptığı gözlemlerden gelmektedir. Bu kapsamda, her bir durum çalışmasının kendi içerisinde analizi yapılmış, tema ve alt temalar belirlenmiştir. İkinci aşama olarak ise çapraz durum analizi ile araştırmacı durumlar arası benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bulguları Türk ve Fin öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin dış mekan oyununun çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır. Öte yandan bu çalışma Türk ve Fin ebeveynlerin dış mekan oyunu hakkında öngördükleri engelleri de ortaya koymaktadır. Türk öğretmenler ebeveynlerin endişelerinin, soğuk hava koşullarının, yetersiz ve uygun olmayan dış mekan materyal ve donanımlarının, kendilerinin dış mekan oyun uygulamalarına engel teşkil ettiklerini ileri sürerken, Fin öğretmenler dış mekan oyun uygulamalarına engel teşkil eden herhangi bir durum olmadığını ifade etmişlerdir. Bu çalışma, Türk ebeveynlerin, okul öncesi eğitim kurumlarında kışın yapılan dış mekan uygulamalarına yönelik sağlık endişesi taşıdıklarını, ancak Fin ebeveynler için soğuk hava koşullarının her hangi bir kaygıya sebep olmadığını bulmuştur.
The aim of this multiple case study aim is two-fold: first is to explore Turkish and Finnish early childhood teachers' and parents' beliefs related to outdoor play and ideal outdoor environment and second to focus on Turkish and Finnish early childhood teachers' outdoor play practices in their kindergarten settings. The sample of the study consisted of 28 participants including Turkish early childhood teachers (n=7) and parents (n=7); and Finnish (n=14) early childhood teachers (n=7) and parents (n=7). Data sources of current study involved semi-structured interviews with teachers and parents, and observation of teachers' outdoor play practices. Taking its unique features into account, first each case was individually analyzed to identify themes and subthemes. Secondly, within the principles of cross-case analysis, the researcher attempted to draw comparisons and contrasts looking for similarities and differences across cases. Findings of the current study indicated that both Turkish and Finnish teachers and parents believed outdoor play was important for children's development and learning. However, this study found that Turkish and Finnish parents have distinct beliefs about to barriers to outdoor play. While Turkish teachers believed that there are many barriers to outdoor play such as parental concern, inclement weather, teacher's inactivity, Finnish teachers believed that there are no barriers to applied outdoor play. An important finding was that Finnish and Turkish parents had distinct beliefs for the provision of outdoor play in kindergarten. While Turkish parents had health concerns about the provision of outdoor play in winter, Finnish parents stated that season and weather is not concern for them.