Tez No İndirme Tez Künye Durumu
260306 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1985-2008 yılları arasında kliniğimizde ameliyatla tedavi edilen larenks kanserli hastalarda elde edilen sonuçlar / Analysis of Laryngectomized Patients From Population of Laryngeal Cancer In Our Clinic Between 1985-2008
Yazar:HAFİZ MEHDİYEV
Danışman: PROF. DR. GÜRSEL DURSUN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Kulak Burun ve Boğaz = Otorhinolaryngology (Ear-Nose-Throat)
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2009
77 s.
Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AnabilimDalında 1985-2008 yılları arasında cerrahi müdahale uygulanan olgularınincelenmesi ve prognostik faktörlerin etkisinin araştırılmasıdır.242 olgunun 50-60 yaş aralığında olduğu (%36) ve toplam olguların %98.2'sinin erkek hastalardan oluştuğu saptanmıştır.Hastaların % 96.6'sının anamnezinde sigara içme alışkanlığı olduğu tespitedilmiştir.Olgularda evre artışı ile tüm grup ve altgruplarda hastalıksız sağkalımsüresinin ters orantılı olduğu saptanmıştır.Tümörün larenksteki yerleşim yerine göre olgu dağılımı; sırası ile %50.8'isupraglottik olarak saptanmış olup, bunu %37.4 ile glottik ve %5.3 ile transglottikyerleşimli olanlar takip etmiştir.Grup içi hastalıksız sağkalım %93.3 ile en yüksek oranda, glottik bölgeolgularına ait olarak bulunmuştur.Olguların % 96'lık gibi büyük bir kısmına yassı hücreli kanser tanısıkonulmuştur.Uygulanan cerrahi teknikler; en sık 242 olgu ile TL olup, bunu 120 olgu ileSHL ve 81 olgu ile FLL takip etmiş olarak saptanmıştır.Bilateral fonksiyonel boyun diseksiyonu uygulanan hastaların, tüm boyundiseksiyonu yapılan hasta gruplarında hastalıksız sağkalım oranının en yüksekolduğu saptanmıştır.Larenks operasyonu sonrası boyun diseksiyonu ve RT uygulanan olgulardasörvi supraglottik ve transglottik yerleşimli tümörü olan olgularda yükseksaptanırken, glottik yerleşimli tümörü olan olgularda boyun diseksiyonu yapılmayanve RT almayanlarda sörvi daha yüksek olarak saptanmıştır.Ayrıca parsiyel larenjektomi tercihlerinin erken evre ve N0 boyunlardauygulanmasının sörvi üzerinde olumlu etkisi saptanmıştır.65Bu bulgular doğrultusunda tedavi yaklaşımının planlanması larenks kanserlihastalarda hastalıksız sağkalım oranlarını artıracaktır.Anahtar Sözcükler: supraglottik kanser, boyun diseksiyonu, takip süresi, evre,sağkalım
The goal of this study was to identify prognostic factors role inlaryngectomized patients from population of laryngeal cancer in our department ofOtolaryngology Head and Neck Surgery, Ankara University Medical School between1985 and 2008.242 patients (36%) were between 50-60 age and among all cases, 98.2%were male.96.6% of patients were smoker.By increasing of stage , survival of all groups and subgroups was decreased.Distribution of cases according to the localization of larynx; were detected as50.8% supraglottic, 37.4% glottic and 5.3% transglottic. Within groups, the highestsurvival rate patients with glottic lareynx cancer was (93.3%).As expected, 96% of the cases have been diagnosed with squamous cellcarcinoma.Distrubition of applied surgical technic was most frequently totallaryngectomy (242), SHL (120) and FLL (81).Between the patients with neck dissection of different kinds; the highest rateof survival was in the group of patients that undergo bilateral neck dissection.After laryngectomy of the patients with supraglottic and transglottic cancer,the highest survival rates was achived in the group of patients that underwent neckdissection and RT. Despite supraglottic and transglottic cancer, patients with glotticcancer the highest survival rates was achived in the group of patients that didn?tundergo neck dissection or RT.Also how much partial larengectomy endications were in early stages and N0neck, it was absolute positive impact on survival.The treatment planning with these findings, survivel rates will increase inlarynx cancer population.Key Words: supraglottic cancer, neck dissection, follow up period, stage, survival