Tez No İndirme Tez Künye Durumu
151613 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alüminyum giydirme cephelerde sızdırmazlık sorunları ve çözüm yolları / Impermeability problems and solution ways in aluminium curtain wall systems
Yazar:NEJDET ZİYAETTİN
Danışman: PROF.DR. EROL GÜRDAL
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
120 s.
ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHELERDE SIZDIRMAZLIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÖZET Bu çalışmada, günümüzde yüksek binaların artışıyla birlikte, süratli uygulama olanağı, hafiflik, estetik ve strüktürden bağımsız olarak yapı fiziği sorunlarına çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilen alüminyum giydirme cephe sistemlerinin tanımı, gelişimi, türleri, sistemde kullanılan ana malzemelerin tanıtılması, sistemin sızdırmazlık performansı, sızdırmazlık malzemeleri ile uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde, tezin konusu, amacı ve kapsamı hakkındaki bilgiler anlatılmıştır. İkinci bölümde, hafifliği, geri dönüşüm özelliğinin yüksek olması, kolay işlenebilme ve form alabilme özelliği, yüksek korozyon direnci ve montaj kolaylığı gibi nedenlerle giydirme cephe uygulamalarında en çok kullanılan malzeme olan alüminyum detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, alüminyum giydirme cephe sistemlerinin tanımı, gelişimi ve türleri yer almaktadır. Dördüncü bölümde, alüminyum giydirme cephelerde kullanılan cam çeşitleri, alüminyum kompozit paneller, ankraj ve tespit elemanları ile dolgu malzemelerinin yer aldığı alüminyum giydirme cephelerde kullanılan ana malzemeler incelenmiştir. Beşinci bölümde, alüminyum giydirme cephe uygulamaları şantiye şartlarında incelenmiş ve montaj akış sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmış, gözlem yapılan şantiyelerdeki uygulamalar detay ve resimler ile sunulmuştur. Alüminyum giydirme cephe sistemlerinin kullanım aşamasında yeterli performansı gösterebilmesi öncelikle derzlerin yeterince sızdırmaz olmasına bağlıdır. Sızıntı nedenleri tasarım veya malzeme seçim hatası, üretim veya montaj hatası gibi doğrudan veya herhangi bir şekilde cephe sistemindeki deformasyonlar gibi dolaylı olabilir. Altıncı bölümde ise cephe derzlerinin performans kriterleri, sızdırmazlık sistemleri ve sızdırmazlığı sağlayan malzemeler anlatılmıştır. Yedinci bölümde, alüminyum giydirme cephe sistemlerinin hava koşullarına dayanımı açısından hava geçirimsizliği, su geçirimsizliği ve rüzgar direncinin belirlenmesi için ilgili deneylere ve testlere yer verilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde sızdırmazlık problemleri ve çözüm yollan üzerinde durulmuş ve önerilerden bahsedilmiştir. xu
IMPERMEABILITY PROBLEMS AND SOLUTION WAYS IN ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS SUMMARY In recent years, while high buildings have increased in number in our country, curtain wall systems have taken part in architecture. This is because of its speed of construction, lightness and aesthetic characteristics. Therefore, in this thesis, definition, development, types of aluminium curtain wall system introducing of main materials that used in the system, impermeability performance, impermeability materials and necessary conditions in application were explained. Information about aim and concept were mentioned in the introduction part. Due to aluminium's lightness, high recycling, ease of processing and mounting, high corrosion resistance and ease of application, it is the most important materials which is used in aluminium curtain wall systems. In this part, aluminium's properties were explained. In the third part, definition, development and types of aluminium curtain wall systems were explained. In the fourth part main materials of aluminium framed curtain wall system; glass types, aluminium composite panel, anchorage and fixing elements, E.P.D.M., sealant were searched. In the fifth part, aluminium framed curtain wall system applications were investigated at the site conditions and important matters of processing of flow mounting were explained, application mistakes at the observed sides were utilised with detail and photographs. In the sixth part, systems that enable impermeability performance and impermeability materials in aluminium curtain wall systems were defined. In the seventh part, air, water and wind impermeability of aluminium curtain wall systems were evaluated with laboratory experiments in Metal Yapı Ar-Ge Laboratory. In the conclusion and suggestions, impermeability problems and solution ways in aluminium curtain wall systems were explained. xm