Tez No İndirme Tez Künye Durumu
169888 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Antalya ilinde cam sera domates yetiştiriciliğinde bombus arısı kullanımının ekonometrik analizi / Econometric analysis of the bumble bee use in glasshouse tomato production in Antalya province
Yazar:SÜLEYMAN KARAMAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. İBRAHİM YILMAZ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
90 s.
ÖZET ANTALYA İLİNDE CAM SERA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOMBUS ARISI KULLANIMININ EKONOMETRİK ANALİZİ Süleyman KARAMAN Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Ekim 2002, 82 Sayfa Bu araştırmada, bombus ansı kullanımının serada domates üretimi üzerine ekonomik yönden etkisinin saptanması amacıyla bombus arısı kullanan ve kullanmayan işletmeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada, kullanılan veriler Antalya ili Merkezve Serik ilçelerinde 2000-2001 üretim döneminde cam serada tek ürün domates yetiştiriciliği yapan 94 işletmeden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Üreticilerin domtes üretiminde bombus arısı kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bombus arısı kullanmayan işletmelerde; aile işgücünün yeterli olması, domates satış fiyatlarının farklı olmaması ve koloni fiyatlarının yüksek olması bombus arısı kullanmamaya neden olan faktörler olarak beklenmiştir. Bombus ansı kullanan üreticiler ise, bombus arısı kullanımının homojen meyve oluşumu, işçilik maliyetinden tasarruf ve verim artışı sağlamasını bombus ansı kullanımında önemli faktörler olarak belirtmişlerdir. Üreticilerin bombus arısı konusunda bilgi sahibi olma durumu, deneyim ve yeniliklere açık olma düzeyi bombus arısı kullanma durumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Araştırma bulgularına göre domates üretiminde bombus ansı kullanan işletmelerin dekara net kan, kullanmayanlara göre % 37.5 daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, bombus ansı kullanmayan işletmelerde polinasyon için 84.3 saat/da daha fâzla işgücü gerekmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Cam sera, Domates, Bombus terrestris, Lojistik regresyon. JÜRİ: Yrd Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Doç. Dr. Burhan ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Selim Adem HATIRLI
ABSTRACT ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE BUMBLE BEE USE IN GLASSHOUSE TOMATO PRODUCTION IN ANTALYA PROVINCE Süleyman KARAMAN Master of Science Thesis Department of Agricultural Economics Supervisor: Assis. Prof. Dr. İbrahim YILMAZ August 2002, 82 Pages In this research, bumble bee user farms and non-user farms were examined comparatively to determine economic of bumble bee on the glasshouse tomato production. Data used in the study were collected from single crop glasshouse tomato producers located in Center and Serik counties of Antalya. Face to face interviews were conducted with 94 growers for the 2000-2001 production season. For econometric estimation technique, the logistic regression analysis was used to determine factors affecting bumble bee usage in the glasshouse tomato production. The research results indicated that enough family labour availability, no premium prices for the tomatoes pollinated bumble bee and high colony prices were the main factors for the non-user farms. While, homogenity in fruit setting, saving labour cost and yield increaes were the main factors for bumble bee user farms. On the other hand, knowledge level of growers in relation to bumble bee use, experience and attitude level to innovations affect importantly the use of bumble bee. The results showed that bumble bee user farms obtained 37.5 % higher net income than that of non-user farms. Furthermore, it was found that non- user farms require 843 hours/ha more labour for pollination compared to bumble bee user farms. KEY WORDS: Glasshouse, Tomato, Bumble (terrestris) bee, Logistic regression. COMMITEE: Assis. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ Assoc. Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Assis. Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI H