Tez No İndirme Tez Künye Durumu
130179 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Ergenlerin atılganlık düzeyi ile ruhsal sorunları arasındaki ilişkinin araştırılması / Searching the relation in between assertiveness level and psychological problems of adolescents
Yazar:TUNÇ TATAKER
Danışman: PROF. DR. RENGİN AKBOY
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Atılganlık = Assertiveness ; Ergenler = Adolescents ; Eğitim psikolojisi = Education psychology ; Lise öğrencileri = High schools students ; Liseler = High schools ; Psikolojik sorunlar = Psychological problems
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
120 s.
in ÖZET Bu araştırmanın amacı, ergenlerin atılganlık düzeyleri ile ruhsal sorun yaşama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma, Tunç Tataker tarafından yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin atılganlık ve ruhsal sorun yaşama düzeylerinin bazı değişkenlere göre benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Öğrencilerin atılganlık düzeylerini ölçmek amacıyla 'Rathus Atılganlık Envanteri (RAE)', ruhsal sorun yaşama düzeylerini ölçmek amacıyla 'Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL90-R)' ve ergenlere ait kişisel bilgileri elde edebilmek amacıyla da 'Ergen Bilgi Formu' kullanılmıştır. Araştırma, 2002-2003 öğretim yılında, ikisi İzmir il merkezinde, biriyse İzmir/Dikili ilçesinde bulunan 3 farklı lisede gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu olarak, lise birinci sınıfa devam eden 124 ve lise son sınıfa devam eden 100 öğrenci olmak üzere toplam 244 öğrenci alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, "Pearson ki-kare testi", "varyans analiz tekniği", "Guttman Split" ve "Spearman-Brown" testleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda atılganlık ile ruhsal sorun yaşama düzeyi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin ruhsal sorun yaşama düzeyleri düşük bulunmuştur. Bu da atılganlık ile ruhsal sorun yaşama düzeyi arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuca ek olarak bazı değişkenler ile atılganlık ve ruhsal sorun yaşama düzeyleri arasında da ilişki olduğu belirlenmiştir.
IV SUMMARY The aim of this research is to study the relation of the assertiveness level of the adolescents and their psychological problemmed life levels. This research has been conducted by Tunç TATAKER. The assertiveness and psychological problemmed life levels which have similarities and differences according to some changes are also studied in this research. The "Rathus Assertiveness Inventory (RAI)" is used to measure the assertiveness levels, the "Symptom Distress Check List (SCL90-R)" is used to measure their psychological problemmed life levels and "Adolescent Information Form" is used to obtain personal informations of the adolescents. This research has been realized in 3 different highschools which two of them were in the central İzmir city and the other one was in the county of Dikili of İzmir city. 124 students attending highschool first form and 100 students attending the highschool final class were forming the sampling group which totalled to 224 students. During the statistical analysses of the data obtained, the "Pearson Chi- Square", the 'Variance analysses technics", "Guttman Split" and "Spearman Brown" tests were used. At the end of the statistical analysses, the relation in between the assertiveness and psychological problemmed life level were found meaningfull. The students who have high assertiveness levels had low psychological problemmed life levels. This shows that there is a controversial relation in between assertiveness and psychological problemmed life level. Attached to this result, it is also defined that there are relations in between the assertiveness and psychological problemmed life levels.