Tez No İndirme Tez Künye Durumu
450130
Educating competent English teachers of young learners: A multi-perspective study on second language teacher education / Çocuklara İngilizce öğretiminde yetkin öğretmen yetiştirmek: İkinci dil öğretmen eğitiminde çok yönlü bir çalışma
Yazar:MÜZEYYEN NAZLI GÜNGÖR
Danışman: PROF. DR. ABDULVAHİT ÇAKIR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretmen yetiştirme = Teacher training ; İngilizce = English ; İngilizce dersi = English lessons
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2016
321 s.
Bu doktora çalışması öğretmen adaylarının, hizmet içi öğretmenlerinin, ve öğretmen eğiticilerinin çocuklara yabancı dil öğretimi alanında karşılaştıkları problemleri ve duydukları ihtiyaçları belirlemeyi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ve güncel bir yıllık müfredat geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında eğitimlerine devam etmekte olan iki yüz seksen üç 3. ve 4. sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Bir diğer katılımcı grubu, Muğla ve Nevşehir illerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan İngilizce öğretmenleridir. Son olarak, Gazi Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında 'Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi' dersini vermekte olan hocalar gönüllü olarak bu çalışmaya katılmışlardır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bileşimiyle ortaya çıkan bu karma desenli çalışmada nicel veri toplama aracı olarak üç katılımcı grubu ile yapılan ve tarama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturmaktadır. Nitel veri toplama araçlarını ise öğretmen adaylarının belirli aralıklarla yazdıkları günlükler, araştırmacının hem hizmet öncesi 'Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi' dersinde yapılan mikroöğretim sunumlarının hem de staj gruplarının gerçek sınıf ortamında çocuklara yabancı dil öğretim tecrübelerini içeren gözlem notları, ve katılımcı beş üniveritede verilen bu dersin yıllık müfredatlarının ve 2013 yılında yürülüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul İngilizce ders programının döküman analizi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizi için ifadelerin sıklığını görme amacıyla sayısallaştırma, tematik kodlama, ve döngüsel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında çocuklara İngilizce öğretimi becerileri, stajda öğretim pratiği eksikliği, derste çocuklara yabancı dil öğretimi ilkelerinin uygulamaya konulması, ve mikroöğretim uygulamaları sonucunda eğiticilerden aldıkları yetersiz dönütler bakımından bu alanda sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir. Hizmet içi öğretmenleri ise hizmet öncesi eğitimde aldıkları bu dersin farklı sınıf ortamı türlerine göre yeterince hazırlamadığı, ilkokulda daha önce hiç çalışmayanlar için öğretim teknik ve yöntemlerini küçük yaş gruplarına uyarlamada sıkıntı yaşadıkları, ve mesleki gelişim fırsatlarından yeterince yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen eğiticileri de ilgili dersin kazanımlarının ve içeriğinin mevcut öğretmen adaylarını gerek Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekse Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni'nde geçen kazanımlara yönelik yeterince hazırlamadığını ifade etmişlerdir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, tez çalışmasının sonucunda, hem hizmet öncesi öğretmen eğitiminde hem de hizmet içi öğretmen eğitiminde kullanılmak üzere iki adet ders tasarımı, iki adet özgün 'Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi' müfredatı, öğretmen adaylarının mikroöğretim becerilerini belirli kriterlere gore değerlendirmeyi sağlayan değerlendirme formu, ve yansıtmacı öğretmen eğitimini devam ettirmek için günlük örnekleri sunulmuştur. Son olarak, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin yeniden yapılandırılmasına ve bu bölümlerdeki içerik uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : İkinci Dil Öğretmen Eğitimi, Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi,Müfredat ve Kur Tasarımı, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri
This mixed methods study aims to diagnose the needs and problems of student teachers, in-service teachers, and teacher educators in teaching English to young learners so as to prepare a new syllabus meeting the needs of these three stakesholders. Two hundred and eighty-three 3rd and 4th year student teachers from various English Language Teaching programmes such as Muğla Sıtkı Koçman University, Samsun Ondokuz Mayıs University, Abant İzzet Baysal University, Trakya University, and Gazi University participated voluntarily. Twenty-five in-service teachers who had taught or were teaching English to young learners at the time of the study from Muğla and Nevşehir primary and secondary schools participated voluntarily as well as three teacher educators who were teaching the course 'Teaching English to young learners' at Gazi University, Samsun Ondokuz Mayıs University, and Trakya University English Language Teaching programmes. The data in this mixed methods study from these three stakeholders are collected from qualitative and quantitative sources through semi-structured interviews in the form of survey, the researchers' observation reports of student teachers during the practicum and their microteaching performances at pre-service level, diaries of student teachers in the form of interval contingent design, and document analysis of the course syllabuses belonging to five participant English Language Teaching programmes, and of the national curriculum revealed in 2013. The qualitative data are analysed through cyclical data analysis, thematic coding, and categorizing techniques while the quantitative data are analysed through quantification to examine the patterns of occurance in the data. Results display that student teachers have problems in the field of teaching English to young learners with regard to the lack of real classroom experience, sufficient space for practice, feedback upon microteaching presentations, and deepening their understanding of the principles in teaching English to young learners. In-service teachers report to meet problems as for adapting skills, lack of professional development opportunities, and lack of variety in young learners classrooms which they studied at pre-service levels. Teacher educators also express the need for updating and renewing the content of the course 'Teaching English to young learners' as they claim that the current programme has deficiencies in growing teachers consistent with the national curriculum and European standards. Based on these findings, this study offers two course designs, two suggested syllabuses, evaluation rubrics for student teachers' microteaching performances, and reflective journal entries which were designed for this study to be utilized not only in pre-service but also in in-service teacher education. Further implications are given about restructuring the ELT programmes and course content practices. Key Words : Second Language Teacher Education, Teaching English to Young Learners,Syllabus and Course Design, Qualitative and Quantitative Research Design