Tez No İndirme Tez Künye Durumu
253932
Irıs Murdoch'ın Melekler Zamanı adlı romanında ahlâki söylem: İyilik ve özgürlük kavramı / Moral discourse in Iris Murdoch?s the Time of the Angels: The concept of goodness and freedom
Yazar:YILMAZ YAZICİ
Danışman: YRD. DOÇ. M. BAŞAK UYSAL
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Ahlak = Morality ; Felsefe = Philosophy ; Felsefi düşünce = Philosophical thought ; Murdoch, Iris = Murdoch, Iris ; Roman = Novel ; Özgürlük = Freedom ; İngiliz edebiyatı = English literature ; İngiliz romanı = British novel ; İyilik = Goodness
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
81 s.
Yirminci yüzyıl İngiliz romanının önde gelen isimlerinden biri olan Iris Murdoch sahip olduğu felsefi birikimini romanlarına yansıtmıştır. Roman yazmaya başlamadan önce Oxford'da felsefe dersleri veren yazar, romanlarında daha ziyade insan ilişkilerine yoğunlaşarak oluşturduğu ahlâki söylem ile daha iyi bir dünyayı oluşturmak için yapılması gerekenleri romanlarında işlemiştir.Birinci bölümde; Murdoch edebi açıdan incelenmeye çalışılmış; romanlarındaki, edebi tarz ve karakter özellikleri değerlendirilmiştir. Murdoch için romanın tanımı yapılarak roman yazmasının amaçları araştırılmıştır. Son olarak Murdoch'ın yayınlamış olduğu romanlar hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır.Murdoch'ın felsefi yönü ikinci bölümün konusunu oluşturur. Murdoch, bir felsefeci olarak araştırılmış, etkisinde kaldığı felsefi akımlar ve felsefeciler hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Murdoch'ın varoluşçu düşünceden ahlâk felsefesine geçişi araştırılarak, ahlâki söylemi irdelenmiştir.Üçüncü bölümde; yazarın Melekler Zamanı adlı romanı, ahlâk felsefesinin temelini oluşturan `özgürlük' ve `iyi' kavramları göz önünde bulundurularak romandaki ahlâki söylem incelenmiştir.
One of the significant figures of the twentieth century English novel, Iris Murdoch reflected her philosophical knowledge into her novels. The novelist had given courses of philosophy in Oxford before starting to write novels, handled the things which should be done to create a better world by moral discourse that she made in her novels by focusing on relationships between people.In the first chapter, Murdoch has been analysed in respect of literary aspects and literary manner and features of the characters were evaluated. It has been studied on Murdoch?s aim for writing novel. Furthermore, it has been tried to give brief information about Murdoch?s novels.Murdoch?s philosophical thought is the subject of the second chapter. Murdoch has been analyzed as a philosopher and philosophical movements and philosophers have been briefly mentioned. Her moral discourse has been examined by studying the reasons of her transition from existentialism to moral philosophy.In the third chapter, the moral discourse in The Time of the Angels has been studied in the light of `freedom? and `good? which are the main concepts of moral philosophy.