Tez No İndirme Tez Künye Durumu
642681
Beden algısının yeme davranışları ve yaşam tarzına etkisi / The effect of body perception on eating behavior and life style
Yazar:ASLI ZEYNEP İÇİNGÜR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı / Gastronomi Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
79 s.
Bu araştırma beden algısının yeme davranışı ve yaşam tarzına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yaşları 18-63 yaş arasındaki 74'ü erkek ve 583'ü kadın olmak üzere toplam 678 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen katılımcılar olasılığa dayalı rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik yapılarını inceleyen antropometrik ölçümleri, besin tüketim alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri, diyet beden algıları anket formu, online sistem üzerinden doldurulmuştur. Veriler Nisan 2019-Haziran 2019 Winstead ve Cash (1986) tarafından geliştirilen" Çok yönlü beden benlik ilişkisi ölçeği (The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-MBSRQ) ile ölçülmüştür. Bu ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 1990 yılında Hovaroğlu tarafından yapılmıştır. Katılımcılara anket Survey Monkey programı kullanılarak uygulanmıştır. Ankete ek olarak son bölümde ise "Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkisi Ölçeği" uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerin yapılması için çalışmada IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik değerlerine göre katılımcıların vücut ağırlıkları Katılımcıların ağırlık ortalamaları 64 , BKİ ortalamaları ise 23 kg/m2'dir. Katılımcıların antropometrik değerleri Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında normal değer aralığındadır. Ancak katılımcıların yarıdan fazlası normal BKİ'de olmalarına karşın kilolarından memnun olmadıklarını bildirmişlerdir. Katılımcıların MBSRQ Ölçeğinde kadınların puan ortalamaları erkeklerden yüksek bulunmuştur. Ölçek BKİ kategorilerine göre değerlendirildiğinde genel olarak BKİ kategorisi zayıf ve normal olanlarda hafif şişman, şişman ve ağır şişman olanlara göre puanları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bu araştırmada kişilerin çoğunun mevcut kilolarından memnun olmadığı ve bunların çok büyük bir bölümünün kilo vermek istediğinin ve toplam katılımcıların yaklaşık yarısının ise şuan diyet yaptığı saptanmıştır. Buna ek olarak, beden imajının yanlış yorumlanmasının kişilerin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.
This study aims to investigate the effect of body perception on eating behavior and lifestyle. For this purpose, a total of 678 participants (74 male and 583 female) aged 18-63 years were recruited. Participants included in the study were selected by random sampling method based on probability. Anthropometric measurements, nutrient consumption habits, physical activity levels, dietary body perceptions questionnaire, which examined the socio-demographic structures of the participants, were filled out via the online system. Data were measured with the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) developed by Winstead and Cash (1986). The Turkish validity and reliability of this scale was made by Hovaroğlu in 1990. The questionnaire was applied to the participants by using Survey Monkey program. In addition to the questionnaire, "Multidimensional Body-Self Relationship Scale" was applied in the last section. The work to make the statistical analysis SPSS Statistics 22 IBM (IBM SPSS, Turkey) program is used. According to descriptive statistics, body weight of the participants was 64 and mean BMI was 23 kg / m2. anthropometric measurements of participants is in the normal range compared with the average in Turkey. However, more than half of the participants reported that they were not satisfied with their weight although they were in normal BMI. In the MBSRQ Scale of the participants, the mean score of women was higher than that of men. When the scale was evaluated according to the BMI categories, the scores of the patients with normal BMI category were found to be significantly higher than those with mild obese, obese and severe obese (p <0.05). In this study, it was found that most of the people were not satisfied with their current weight and a great majority of them wanted to lose weight and about half of the total participants were on a diet. In addition, it was concluded that misinterpretation of body image adversely affects people's health and quality of life.