Tez No İndirme Tez Künye Durumu
204650
A shift in the tradition of humour magazines in Turkey: The case of l-Manyak and Lombak / Türk mizah dergileri geleneğinde bir değişim: l-Manyak ve Lombak örneği
Yazar:CAN TURHAN YALÇINKAYA
Danışman: DR. BARIŞ ÇAKMUR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
144 s.
Bu çalışma mizah dergileri L-Manyak ve Lombak'ı, Türkiye'deki mizah dergiciliği geleneğiiçinde bir değişim teşkil eden yayınlar olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Burada, söz konusudergiler tarihsel, siyasi ve kültürel bağlamları içinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın iddiası, budergilerin, apolitik duruşlarına rağmen, bir gençlik altkültürü gibi, baskın kültüre karşı sembolikbir direniş sergiledikleri yönündedir. Çalışma, bu dergilerin mizah tarzlarını Cihangir semti,Amerikan underground çizgi romanları, Punk alt kültürü ve Bakhtin'in grotesk gerçekçilikkavramı ile olan ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır. Ayrıca, bu dergilerin Türkiye'deki kültürendüstrileri içindeki konumu analiz edilmiş ve içeriklerinin aşamalı bir şekilde pazar tarafındantemellük edildiği ve yeniden tüketime elverişli ürünler haline getirildikleri öne sürülmüştür.Anahtar Kelimeler: mizah dergileri, sembolik direniş, değişim, altkültür, grotesk.
This thesis aims to analyze the humour magazines L-Manyak and Lombak as constituting a shiftin the tradition of humour magazines in Turkey. It evaluates these magazines in their historical,political and cultural contexts. It argues that regardless of their apolitical stance, thesemagazines have an attitude of symbolic resistance to the the signifying practices of thedominant culture, like a youth subculture. It discusses the humour style of these magazines interms of their relationship with the neighbourhood of Cihangir; American underground comix,Punk subculture and Bakhtin?s concept of grotesque realism. The study also analyzes theposition of these magazines in the culture industry of Turkey and claims that their content havebeen gradually appropriated by the market and turned into convenient products forreconsumption.Keywords: humour magazines, symbolic resistance, shift, subculture, grotesque.