Tez No İndirme Tez Künye Durumu
209094 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1950 sonrası görsel sanatlar ve müzik arasındaki etkileşim / Intersection between visual arts and music after 1950
Yazar:BİLGE AYDOĞAN
Danışman: PROF. DR. AYLA ÖDEKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
101 s.
Geleneksel sanat kurallardan kurtulma sürecinin önemli bir adımı olarak değerlendirilen19. yüzyıl, görsel ve işitsel sanatların etkileşiminin yoğunlaşmaya başladığı bir süreceişaret eder. 19. yüzyılın kültürel ortamı, kendinden önceki dönemlerden daha karmaşık biryapıya sahiptir. Dünya küçülmeye başlamış, büyük sanat yapıtlarının ucuz yollu kopyalarıüretilmiş, yüzyılın ilk çeyreğine egemen olan Napolyon'un emperyalist dönemine veNeoklasik sanat anlayışına tepkiler doğmaya başlamıştır. Öyle ki, karmaşık olan bukültürel ortamın her alanında müzik, mistik bir yol gösterici olmuştur. Wagner'in?Bütünsel Sanat Çalışmaları? (Gesamtkunstwerk) başlığını taşıyan kitabında, tümsanatları bir çatı altında toplayacak olan aracıdır müzik. Nitekim 20. yüzyıl sanatı da;Fütüristlerin, Kübistlerin, Soyut Sanat savunucuların ve Dadacıların müzik ile kurduğubağ ile şekillenecektir.20. yüzyılın ilk yarısına baktığımızda birbirine koşut olarak gelişen farklı akımlar veçeşitli ifade biçimlerinin bir aradalığını görmekteyiz. Kandinsky'nin soyut arayışlarınınkarşısına Kübist sanatçılar, ?yapı bozum? ile çıkmışlardır. Öte yandan Avrupa'nın diğerucunda Fütürist sanatçılar, manifestolarıyla sanat ortamının güvenli yapısını sarsanaçıklamalar ve eylemler gerçekleştirmişlerdir. Savaş öncesinin yarattığı bunalım veyalnızlık duygusu sanata da yansımıştır. 1920'li yıllara gelindiğinde oldukça eklektik biryapı çıkar karşımıza. Dada etkinliklerine de katılmış olan besteci Edgar Varese ve EricSatie'nin de aralarında bulunduğu bir grup avangard sanatçı, Sürrealizm akımını hareketegeçirmişlerdir.Müzik ile görsel sanatların etkileşimi bağlamında, Dışavurumculuk akımının müzikteortaya koyduğu tonal kırılma ile görsel sanatlardaki formun bozulması, birbirine eşdeğeryaklaşımlar olarak görülmüştür. Öte yandan yüzyılın ilk yarısında etkili olan Fütürist veDada sanatçılarının eylemsel tavırlarında karşımıza çıkan avangarde hareketin iseWagner'in sanatların bütünlüğü ilkesine temellendirilmiştir.Müzik ve görsel sanatların 1950 sonrasındaki gelişimine baktığımızda, 20. yüzyılın ilkyarısındaki avandgard hareketin etkili olduğu görülmektedir. 2. Dünya Savaşı'nın eşiğindeolan Avrupa'nın tekinsiz ortamından kaçan pek çok sanatçı Amerika'ya göç etmiştir. Busanatçılar arasında Duchamp, Varese, Dali, Tanguy, Leger, Breton gibi daha pek çoksanatçı sayılabilmektedir. Bu sanatçılar 1950 sonrasında oluşacak sanat anlayışınıntemelini oluşturmuşlardır. İlk bakışta göze çapan, bu sanatçıların Dadacılardan miraskalan, rastlantıya dayanan içgüdüsel bir tavrı benimsemiş olan Sürrealizm akımınıntemsilcileri olduklarıdır.20. yüzyılın ilk yarısında; müzikte dizisel, görsel sanatlarda ise soyut anlatımınyoğunlukta olduğu bir dönem yaşanmıştır. Bu yaklaşımlar her iki alanın, ?sanatın sanatiçin? üretildiği düşüncesini destekleyen bir özellik kazanmasına neden olmuştur.Dolayısıyla, toplumdan kopuk, anlaşılması güç ve seçkinci bir yapı ortaya çıkmayabaşlamıştır. Duchamp, Cage ve Fluxus sanatçılarının öncülüğünde yeniden canlananavandgard yaklaşım ise, işte bu noktada önem kazanmaya başlamıştır. Sanatın yenidentanımının yapılmaya başladığı modern sonrası sürecin başlangıcı olmuşlardır busanatçılar.1950'lerde New York merkezli oluşumun yüzyıl başlarındaki Paris sanat ortamınıanımsanmaktadır. New York sokaklarının bar ve klüplerinde sanatın ve sanatçının varlıkalanının sorgulanması, sanat nesnesi olarak yeni malzemelerin kullanıma girmesi, hemmüzik hem de görsel sanatlar alanına yepyeni bir alan açmıştır. Avrupa'da da benzergelişmeler yaşanmaktadır. Deneysel çalışmalar, görsel sanatlar ve müzik alanında hızkazanmıştır. Soyut sanat ve dizisel müziğin saflık özellikleri melezleşmeye başlamış,günümüz sanatını oluşturan çoklu ortam üretimlerinin temelleri atılmıştır.
19th Century was appreciated as a considerable duration to deliver the art from itstraditional rules and also designate the intersection between visual and aural arts. 19.Century?s cultural scene represents much more complex structure then ever. The Worldhas begun to get smaller, masterpiece reproductions has accumulated in a cheaper wayand in generally, reaction against the Neoclassic art perceptiveness and Napoléon?sImperialist period has began to increase. Music had become a mystic beacon in every fieldof this cultural medium. Such as Wagner mentioned in his book ?Gesamtkunstwerk?(Total work of Art), music is the mediator for all the arts to make them together under thesame structure. Thus 20th century art is to be formed by the connection between music andFuturists, Cubists, Abstract Art defenders and Dadaists.As we overlook the first half of the 20th century, it is visible to see the paralleldevelopments of different movements, various expression and styles. TowardsKandinsky?s abstract pursuit, Cubist artist has came out with their deconstruction. At thesame time, on the other pole of Europe, Futurists had discouraged the reliable art field bytheir published manifestos and realized actions. Depression and loneliness just before thewar, has reflected on the art productions. An eclectic form had appeared by the 1920?s.Such composers and artists like Edgar Varese and Eric Satie, who were also attend theDada activities, had set in motion the Surrealist movement.In the context of interaction between visual and aural arts; ruptured tonal form which wasexposed by Expressionism in music has been seen equivalent to visual forms dissolutions.From another point of view, by the first half of the century, Futurists and Dada artistsinfluential activities could be seen as essential part, as, the fundamentals of the Wagneriantotal art theory.After 1950, we consider the effect of avant-garde movement on the developments ofmusic and visual arts. At the threshold of II.World War, many of artists who were runaway from the inauspicious ambiance immigrated to America. Among those artists likeDuchamp, Varese, Dali, Tanguy, Leger and Breton constituted fundamentals of new artconception which is going to be formed after 1950. At first sight, it is probably to see thatthose artists were representative figures of Surrealist movement whose were also assumedcoincidental attitudes as inherit from Dada. At the first half of the 20th century, serialism in music and abstract expressionism in visualarts were dwelled very intensively. For the both part of these fields, ?art as art? concepthas been appeared. Consequently an elitist habit with disconnected from society and hardto understand structure has revealed. By the leadership of Duchamp, Cage and Fluxusartists avant-garde touch would became a significance role. Those artists were initiatedpost-modern era where the new art forms needed to be define.In 1950, New York based constitution evokes the art scene in Paris at the beginning of thecentury. At the bars and clubs artists made inquiries of all those art forms that exist. Usageof new art objects were discussed and for both music and visual arts a brand-new fieldwas opened up. During this period Europe was having similar developments. Visual artsand music has gained momentum by the experimental efforts. Pure art forms like serialmusic and abstract art had begun to turn in to today?s hybrid art form in the multimediafield.