Tez No İndirme Tez Künye Durumu
193065
Anevrizmal subaraknoid kanamada bos ve serum yüksek duyarlı c-reaktif protein, caspase-3 ve nöron spesifik enolaz değerleri / Csf and serum high sensitive c-reactive protein, caspase-3 and neuron specific enolase values in aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
Yazar:TİBET KAÇIRA
Danışman: PROF.DR. MEHMET YAŞAR KAYNAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroşirürji Ana Bilim Dalı
Konu:Nöroşirürji = Neurosurgery
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2006
71 s.
ÖZETAmaçAnevrizmatik subaraknoid kanama, sıklıkla intrakraniyal hipertansiyon, tekrar kanama vevazospazm gibi komplikasyonlara sebep olur. Bu alana sızmış olan kan ve kan ürünleriinflamasyonu tetikleyerek, vasküler yapıdan ve yine kandan, vazospazma ve apoptozise,sonuç olarak nöron hasarına sebep olabilecek bir takım vazoaktif ve apoptotik maddelerinsalgılanmasına neden olurlar. Bu aktif maddeler önemli belirteç molekülleridirler ve bumoleküllerin anevrizmal subaraknoid kanamayı takiben gelişen inflamasyonda rol aldıklarıortaya konmuştur. Bu çalışmadaki amacımız bu moleküllerden caspase-3, nöron spesifikenolaz (NSE) ve yüksek duyarlı CRP (hsCRP)'nin beyin omurilik sıvısı ve eş zamanlı serumkonsantrasyonlarını değerlendirmektir.Yöntem ve GereçlerBu prospektif klinik çalışmada anevrizmal subaraknoid geçirmiş ve kanamanın ilk 3 günündekliniğimize başvurmuş 20 hasta değerlendirilmiştir. Çalışmaya herhangi bir bilinen merkezisinir sistemi hastalığı olmayan 15 kişi kontrol grubu olarak dâhil edilmiştir. Hastalardankanamanın ilk 3, 5. ve 7. günlerinde 10 mL kan ve beyin omurilik sıvısı alınmıştır. Kontrolgrubundan ise örnekler 1 kez alınmıştır. Alınan örnekler 10,000 devirde 15 dakika santrifüjedildikten sonra piyasada bulunan kitler kullanılarak caspase-3, NSE ve hsCRP çalışılmıştır.SonuçÇalışma sonucunda caspase-3, NSE ve hsCRP moleküllerinin kontrol grubuna göre serum veBOS'ta anlamlı derecede arttığı görüldü. BOS'dan daha kolay elde edilebilinir olması nedeniile serum caspase-3, NSE ve hsCRP ölçümü SAK sonrası intrakraniyal hasarıngösterilmesinde ve yüksek riskli hastalarda vazospazm gelişmesini önceden tahmin etmedeve önlemede belirleyici marker olarak kullanılabilinir. Ve yine uygulanabilecek sistemik anti-inflamatuar veya intratekal anti-caspase tedavileri inflamasyonu ve apoptozisi, dolayısıylaVS'yi erken önleyebilir.
SUMMARYAimAneurysmal subarachnoid hemorrhage frequently results in complications includingintracranial hypertension, rebleeding and vasospasm. The extravasated blood is responsiblefor a cascade of reactions involving release of various vasoactive and apoptotic factors(several of which are purported to induce vasospasm and neuronal damage) from blood andvascular component in the subarachnoid space. These molucules are pivotal markers forinflammation and apoptosis, which have exposed to be involved in the pathogenesis ofvasospasm and apoptosis following aneurysmal rupture. Our aim in this study is to evaluatethe concentrations of caspase-3, NSE and hs-CRP in either cerebrospinal fluid and serum ofpatients with subarachnoid hemorrhage due to aneurysmal rupture.Materials and methodsFor this prospective clinical study, 20 patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhagewho were admitted our neurosurgical department within the first 3 days of the hemorrhagewere evaluated. Fifteen people without any known central nervous system disease served ascontrol group. Paired serum and cerebrospinal fluid samples from the patients and a singlesampling from the control group were obtained. Each 10 mL specimen was centrifuged at10,000 rpm for 15 minutes, and the resulting supernatant was collected and stored at -70 ºCuntil it was assayed. Soluble caspase-3, NSE and hsCRP levels quantitatively measured innanograms per mililiter by using a commercially available enzyme-linked immunosorbentassay (R & D Systems, Minneapolis, MN).ResultsThe results of the study showed that CSF and serum concentrations of caspase-3, NSE and hs-CRP were significantly elevated when compared to the control group. Since serum is muchmore accessible than the CSF, the measurements of serum Casp-3, NSE or hsCRP mayrepresent a relatively non-invasive means to help screen for intracranial injury after SAH, andmay predict VS by screening of high-risk patients. These molucules may provide noveltherapeutic targets in the prevention of VS and apoptosis or its ischemic consequences.