Tez No İndirme Tez Künye Durumu
351598
98 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili H. 1330-1331/M. 1912-1913 (Vr. 1-50) (Transkripsiyon, Tahlil ve İndeks) / Sher'iyya Register of Antalya numbered 98; H. 1330-1331/M. 1912-1913 (Folios 1-50)(Transcription, Analysis and Index)
Yazar:KEMAL ÖNCEL
Danışman: DOÇ. DR. RIFAT GÜNALAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Arşiv = Archive ; Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
352 s.
Tezimiz, Antalya Şer'iyye Sicilleri'nden H. 1330-31/M. 1912-13 tarihli 98 numaralı Şer'iyye Sicilidir. Üzerinde çalıştığımız sicilin orijinali Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde bulunmaktadır. Ecdadımızın bize miras bırakmış olduğu arşivlerden istifade edip bizden sonraki öğrencileri teşvik etmek, bu alandaki çalışmaları kolaylaştırmak ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla Antalya'ya ait 100 şer'iyye sicili defterinden 98 numaralı Antalya şer'iyye sicilinin transkripsiyon, tahlil ve indeksini yaptık. Bu çalışma, 95 varak olan defterin ilk 50 varağı üzerinden yapılmıştır ve 239 vesika/ilam/hüccet içermektedir. Defterin bütünlüğü bozulmaması için 51-95 varaklar arası başkası tarafından çalışılmaktadır. Bunların içinde eytam sandığından borç alınması, vekâlet ve miras davaları ile ilgili kayıtlar çoğunluktadır. Çalışmamızın giriş kısmında Osmanlı Mahkemesi Şer'iyye Sicilleri defterlerinin tanıtımına ve genel özelliklerine, şer'iyye sicili arşivlerinin tarihi gelişimine, Antalya Şer'iyye Sicillerine ve üzerinde çalıştığımız şer'iyye sicilinin muhteviyatı ve ehemmiyetine temas ettik. Defter Elmalı mahkemesinde tutulduğu için tezimizde Elmalı tarihi hakkında da bilgi yer almaktadır. Tezin metin kısmında ise 98 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili defterinde geçen vesikaların özetleri, metnin transkripsiyonu ve indeks verilmiştir. Transkripsiyon yapılırken basit transkripsiyon kuralları dikkate alınmıştır. İndekse, yalnızca şahıs, yer ve kurum isimleri dâhil edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Şer'iyye Sicil Defteri, Mahkeme, Kadı, İslam Hukuku, Antalya, Elmalı
Our subject matter is one of the qadi registers of Antalya, which is dated 1912-13 (H. 1330-31) and numbered 98. The original copy of the register is held by the Prime Ministry Ottoman Archives. To be able to encourage those following us, to make the studies in this field easier and put them forward for the use of researchers, we have transliterated and analyzed the 98 numbered register out of 100 belonging to Antalya. This study comprises only of the first 50 folios of the mentioned register and contains 239 documents/decrees/vouchers. Not to violate the wholeness of the register the remaining part has been studied by my colleague. The majority of the second part is composed of registers about orphans fund, agency and legacy cases. In the introduction one finds the Ottoman Courts Qadi Registers, their general specialties, the historical development of the registers' archives, the Antalya Registers and the register we have studied on are treated. As the book is kept in Elmalı, we have opted to provide information on the history of Elmalı. In the text part, the summaries, transliteration and index of the documents that is given in the 98 numbered register can be found. For the transliteration we have adopted the basic rules and the index covers only the names of people, places and institutions. Key Words: Qadi Registers, Court, Qadi, İslamic Law, Antalya, Elmalı