Tez No İndirme Tez Künye Durumu
174012
Aile işletmelerinde kurumsallaşma ve yönetim ve konuya ilişkin bir araştırma / Institutionalization and management in family business and a related research
Yazar:İDİL İÇİN
Danışman: PROF. DR. HAYRİ ÜLGEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Aile işletmeleri = Family enterprises ; Kurumlar = Organizations ; Kurumsal kimlik = Corporate identity ; Kurumsal kültür = Corporate culture ; Kurumsal yapı = Corporate structure ; Kurumsallaşma = Institutionalization ; Yönetim = Management ; Yönetim kurulu üyeleri = Members of the board directors ; Yönetim sorunları = Management problems
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2008
274 s.
Bu araştırmada aile işletmelerinde kurumsallaşmanın temel unsurlarının uygulanma düzeylerinin, yönetim fonksiyonlarının uygulanma düzeyleri ile ilişkisi ele alınmıştır. İşletme bilimi literatürüne bakıldığında, işletmelerin kurumsallaşma süreçlerinin genel olarak; yasal nitelik kazanma, süreklilik kazanma, bireysel ve organizasyonel amaçların uyumlaştırılması ve kurumsal kimlik kazanma olmak üzere dört aşamada gerçekleştiği konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Aile işletmelerinin kurumsallaşmasında ise işletmelerin kurumsallaşmasına yönelik söz konusu süreçler yeterli olmamakta, aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda aile işletmelerinin kurumsallaşmalarında, aile konseyleri, aile anayasaları, hissedarlar sözleşmeleri, devir planları ve bağımsız yönetim kurulları, temel unsurlar olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada da, aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyleri söz konusu unsurlar açısında ele alınmış ve aile işletmelerinde kurumsallaşmanın temel unsurlarının, yönetim fonksiyonları ile ilişkisi incelenmiştir.Bu amaçla demir-çelik sektöründe faaliyet göstermekte olan aile işletmeleri üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları sözü edilen kurumsallaşmanın temel unsurlarının uygulanma düzeyleri ile yönetim fonksiyonlarının uygulanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu kurumsallaşma organları içerisinden özellikle aile anayasasının, tüm yönetim fonksiyonları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir.
This research is about the relationship between basic components of institutionalization and the application levels of management functions. According to the literature of management science, institutionalization realizes in four phases; becoming legal, continual, harmonizing individual and corporate goals and gaining an institutional identity. On the other hand, when it comes to institutionalization of family business, it would not be enough only to institutionalize the phases, but also the family relationships. In this sense, the main elements that researchers focus on are family counsils, family constitutions, shareholder contracts, transfer plans and independent board of directors. This research, also takes the elements explained above into consideration, for determining the level of institutonalization and analyzes the relationship between these basic elements and the management functions in family businesses.The research is performed on family companies in steal sector. According to the results of the research, there is a meaningful relationship between the application levels of basic components of institutionalization and the application levels of management functions. Among these basic elements, family constitutions have the most meaningful affect on all management functions.