Tez No İndirme Tez Künye Durumu
18751 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Sivil havacılık faaliyetleri ve Türk sivil havacılık otoritesi için organizasyon yapısı önerisi /
Yazar:YILDIRIM SALDIRANER
Danışman:
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Sivil havacılık = Civil aviation ; Sivil havacılık işletmeleri = Civil aviation companies ; Türkiye = Turkey ; Örgüt yapısı = Organizational structure ; İşletmeler = Businesses
Onaylandı
Doktora
Türkçe
1991
362 s.
DOKTORA TEZÎ KONU : SÎVÎL HAVACILIK FAALİYETLERİ VE TÜRK SÎVÎL HAVACILIK OTORİTESİ İÇİN ORGANİZASYON YAPISI ÖNERİSİ Türkiye'de 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucunda özel şirketlere de hava taşımacılığı ve havaalanı işletmeciliği yapılması hakkı tanınmıştır. Bu şekilde, hızlı bir gelişim içine giren ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinde, şirket sayısı 2'den 55'e, uçak sayısı da 31 'den 302'ye çıkmıştır. ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası kurallar ve uygulamalar çerçevesinde yönlendirilmesi, denetlenmesi ile uluslararası ilişkilerde ülkemiz hak ve çıkarlarının korunması amacıyla 1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı içinde "Sivil Havacılık Dairesi" kurulmuştur. 1981 yılına gelindiğinde, bu Daire'nin adının "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü" olması dışında hiçbir değişime uğramaksızın artan görevlerini sürdürmeye çalıştığı görülmektedir. Bugün için mevcut yapısı ve kadrosuyla, ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin yönlendirme ve denetiminde istenen ve beklenen amaca ulaşmada her geçen gün daha büyük zorluk çekilmekte olduğu bilinmektedir. Uluslararası uygulamaların takibi ve ilişkiler sınırlı yürütülebilmektedir. Bu tesbit, sivil havacılıkla ilgili olarak yapılan tüm kamu çalışmalarında da açık olarak yer almakta, yeni bir yapılanma gereksiminden bahsedilmektedir. Ancak, uygulamaya yönelik bir çalışma ne yazık ki başlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz sivil havacılık otoritesi olan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü" için günün şartlarına uygun, gelişen sivil havacılık faaliyetlerinde etkin yönlendirme ve denetim sağlayacak yeni bir yapılanma şekli geliştirmektir. Çalışmada, sivil havacılık faaliyetleri açıklanmış, sivil havacılık sektörü tanıtılmış, sivil havacılık otoritesinde organizasyon sorunları ve yeniden yapılanma gereksinimi ortaya konmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı üyesi ülkelerden 88' inde sivil havacılık otoritelerinin yapıları incelenerek, ülkemiz yasal uygulamaları ve mevcut koşullar paralelinde, uygulanabilir bir yapı modeli geliştirilmesine çalışılmıştır. Katma bütçeli bir kuruluş yapısıyla Ulaştırma Bakanlığı 'na bağlı bir şekilde, tüm sivil havacılık faaliyetlerinin sorumlusu olarak yeniden yapılanma şekli, uygulanabilirlik yönünden en uygun yaklaşım olarak bulunmuş ve yeni sorumluluk ve yetkiler ile organizasyon şeması geliştirilmiştir. Çalışma içinde belirlenen bir diğer amaç da uygun yapılanma paralelinde gerekli olan yetki lendirilmelerin sağlanması hususu olup, bu amaç için geliştirilen öneriler de açıklanmıştır.
DOCTORATE THESIS SUBJECT CIVIL AVIATION ACTIVITIES AND A NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE PROPOSAL FOR TURKISH CIVIL AVIATION AUTHORITY. After the legal arrangements in 1983 by Turkish Government, private companies in Turkey companies and airports. With taken place in Turkish civil aviation companies has risen 31 to 302. were entitled to operate aviation these changes, a positive trend has aviation sector and the number of from 2 to 55, aircraft number from Civil Aviation Department has been established in 1954, under the Ministry of Transport, to protect the rights and profits of Turkey in international relations to lead and inspect of civil aviation operations according to the international regulations and applications. Her name has changed as "General Directorate of Civil Aviation" in 1981, without having any change in her old structure, although the work has increased tremendously. It is very well known that, every day this organization is encountering difficulty to lead and control civil aviation operations in Turkey with her existing structure. Following of international applications and requlations are on limited bases. This reality has been stated in all governmental studies with the conclusion of necessity of structural renewal. But unfortunately, no attempt is made till now, oriented to application. The aim of Directorate of Authority in organization is more efficient operations. In explained, civil this study is to Civil Aviation, give a new which is structure to the Civil General Aviation Turkey. With planned to have control and this study, aviation sector this renewed structure this up-to-date techniques to provide management of civil aviation civil aviation activities are is introduced and organizational problems and necessity of renewal in structure of civil aviation authority are presented. Also in this study, the present structure of 88 countries taken place in International Civil Aviation Organization are studied and are tried to develop a model for Turkey complying with present conditions of sector and legal applications of Turkish Laws inforce. It is found that, the applicable new structure will be a joint (subsidiary) budget type organization under the Ministry of Transport, as the sole responsible in civil aviation activities, and the new organizational chart has been developed, with new authorities and responsibilities. It is also aimed to provide necessary competence to the new civil aviation organization, in parellel with the reneval policy and proposals are stated in the study.