Tez No İndirme Tez Künye Durumu
585096
Kurum bakımından ayrılan bireylerin çalışma yaşamına uyum düzeylerinin eğitim durumuna göre incelenmesi / Examination of adaptation levels of individuals having left institution care to working life according to educational status
Yazar:EMİNE SADAK
Danışman: DOÇ. DR. FİLİZ YILDIRIM
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Eğitim düzeyi = Education level ; Kurum bakımı = Institional care ; Sosyal hizmet kurumları = Social service institutions ; Sosyal hizmetler = Social services ; Sosyal uyum = Social adjustment ; Uyum = Adaptation ; İş hayatı = Work life ; İş uyumu = Work harmony
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
116 s.
Kurum bakımında yetişen bireylerin yaşadıkları bazı deneyimler toplumsal yaşama uyum sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sorunların yansıdığı alanlardan biri de çalışma yaşamıdır. Araştırmanın temel amacı, kurum bakımı deneyimi olan bireylerin çalışma yaşamına uyum düzeylerini eğitim durumuna göre incelemektir. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen kurum bakımından ayrılmış ve çalışma deneyimi olan 304 bireye İş ve Meslek Yaşamına Uyum Ölçeği ile tanıtıcı bilgi formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin eğitim düzeyinin çalışma yaşamına uyum düzeyi ile yakından ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca düşük eğitim düzeyine bağlı olarak alt hizmet kadrolarında çalışan bireylerin çalışma yaşamına uyum düzeyleri düşük bulunmuştur. Araştırma sonucunda kurum bakımı sürecindeki ve sonrasındaki sosyal hizmet müdahalelerinin bu bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda özellikle kurum bakımı sonrasında izleme ve rehberlik hizmetlerinin bu bireylerin çalışma yaşamına uyum düzeylerini arttırmada önemli rolü olduğu vurgulanabilir.
Some experiences, which the individuals having raised in institution care have gone through, may bring about problems of adaptation to societal life. One of the areas where these problems are reflected is working life. The main objective of this study is to examine the adaptation levels status of individuals with institution care experience according to their education status. In this study, The Career and Work Adaptability Questionnaire and introductory information form were applied to 304 individuals having left institution care with working experience were who were determined by purposive sampling method. The data acquired were analyzed with SPSS package program. As a result of the study, the educational status of the individuals was determined to be closely correlated with the level of adaptation to working life. In addition, the adaptation level of the individuals working in the sub-service staff due to the low education level to working life was found to be low. As a result of the study, it is considered that the social service interventions during and after the institution care are important for these individuals in terms of the adaptation to socital life. In this context, it can be emphasized that monitoring and guidance services have a significant role in increasing the adaptation level of these individuals to working life, especially after the institution care.