Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596328
Türk sosyal güvenlik hukuku kapsamında iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası / Insurance of occupational accidents and professional diseases under the Turkish social security law
Yazar:İZEL OKUMUŞ
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Sigortacılık = Insurance ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Kaza sigortası = Accident insurance ; Meslek hastalıkları = Occupational diseases ; Mesleki sorumluluk sigortası = Professional liability insurance ; Sigorta = Insurance ; Sigorta sistemi = Insurance system ; Sorumluluk sigortası = Liability insurance ; Sosyal güvenlik = Social security ; Sosyal güvenlik hukuku = Social security law ; Sosyal güvenlik sigortaları = Social security insurances ; İş kazaları = Occupational accidents
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
108 s.
İş kazaları ve meslek hastalıkları geçmişten bu yana, gerek sosyal gerek ekonomik sonuçları dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir problem olarak ehemmiyetini korumaktadır. Ülkemizin de dahil olduğu, istihdam için kırsal alandan kente doğru artan göçün yaşandığı gelişmekte olan ülkelerde eğitimin ve önlemlerin eksikliği sebebiyle iş kazası ve meslek hastalıkları sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde art arda yaşanan facialar sonucunda İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını henüz gerçekleşmeden önlemeye yönelik eskisine göre daha çok tedbirler alınmaya çalışılsa da henüz gelişmiş ülkelerin seviyesinden çok uzak durumdayız. Her ne kadar İş kazalarının ve meslek hastalıklarının neredeyse tamamı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde gerekli ve yeterli önlemler alınarak önlenebilir olsa da, önlenemediği durumlarda sosyal devlet ilkesi gereği Anayasal sosyal güvenlik hakkı kapsamında olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası kurum ve kuralları ile kazaya uğrayan ve yakınlarının mağduriyetinin giderilmesi açısından hukuki güvence sağlamaktadır. Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Hakkı kapsamında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası; Sosyal güvenlik kavramından başlanarak ve n yargı kararlarıyla irdelenerek incelenmeye çalışılacaktır.
Work-related accidents and occupational diseases since the past, as it should be due to social economic consequences all over the world should maintain their importance as an important problem in Turkey. The number of occupational accidents and occupational diseases is increasing rapidly in developing countries, including our country, where there is an increasing migration from rural to urban areas for employment. In recent years, as a result of successive disasters in our country in order to prevent occupational accidents and occupational diseases before realization of more measures than before, we are far from the level of developed countries yet. Although almost all occupational accidents and occupational diseases can be prevented by taking necessary and sufficient precautions within the framework of Occupational Health and Safety legislation, in cases where they cannot be prevented, the accident and occupational disease insurance which are within the scope of the constitutional social security right are subject to the accident and occupational accident insurance. provides legal assurance for the elimination of grievances of relatives. In this study, Work Accident and Occupational Disease Insurance; Starting from the concept of social security and n judicial decisions will be examined by examining.