Tez No İndirme Tez Künye Durumu
331160
Cumhuriyet Dönemi'nde Yugoslavya'dan Marmara bölgesine göçler ve mekânsal etkileri / Migrations to Marmara region form and Yugoslavia in the Republic Period and spatial effects
Yazar:NESLİHAN BOZKURT
Danışman: PROF. DR. NURTEN GÜNAL
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dünyası Coğrafyası Ana Bilim Dalı
Konu:Coğrafya = Geography
Dizin:Balkan Türkleri = Balkan Turkish ; Balkanlar = Balkans ; Göçler = Migrations ; Göçmenler = Emigrants ; Marmara bölgesi = Marmara region ; Mekansal değişim = Spatial change ; Türk-Yugoslavya ilişkileri = Turkish-Yugoslavia relations ; Uluslararası göç = International migration ; Yerleşim = Settlement ; Yugoslavya = Yugoslavia
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
110 s.
Göç; insanların bireysel veya kitlesel olarak, ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle bir idari sınırı geçmek suretiyle oluşturdukları faaliyettir. Göçmenler, gerek ayrıldıkları gerekse yerleştikleri bölgelerin nüfus ve yerleşme özelliklerini önemli ölçüde etkilerler. Bu bağlamda, tezde, Cumhuriyet Dönemi?nde Yugoslavya?dan Marmara Bölgesine göç eden Yugoslavya göçmenlerinin yerleştikleri bölgelerde oluşturdukları demografik ve mekânsal etki incelenmeye çalışılmıştır.Uzun süren savaş döneminden yeni çıkan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu ilk yıllarda nüfus problemiyle karşı karşıya kalmış, belirlenen nüfus politikaları büyük oranda göç politikalarıyla desteklenmiştir. Göç politikasında öncelik ise, Osmanlı Devleti?nin yıkılmasının ardından bulundukları bölgede sorun yaşayan ve Türkiye?ye göç etmek isteyen Balkan Türkleri ile Balkanlarda yaşayan Müslüman nüfusa verilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, Yugoslavya?nın siyasi yapısı ve Yugoslavya?da yaşayan halkların Türkiye?ye göç etme sebepleri incelenmiştir. Bu incelemenin ardından Yugoslavya?dan göç eden kitlenin Marmara Bölgesinde yapmış olduğu mekânsal etki, özellikle Bursa ve İstanbul illeri ele alınarak değerlendirilmiştir. Bursa ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen anket çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular çalışmanın son bölümünde açıklanmıştır.Anahtar sözcükler: Balkanlar, Yugoslavya, Marmara Bölgesi, Nüfus, Yerleşme.
Migration is an activity that is performed by passing an administrative border by peoples or en masse with individually, economic, social and political reasons. Immigrants significantly affect population and settlement characteristics of the regions that both they are former and are settled on. In this context, the thesis has been studied demographic and spatial effects that are created by Yugoslavian immigrants who emigrated from Yugoslavia to Marmara Region in their settled areas during the Republican period.Republic of Turkey who was survivor from long-lasting post-war period had faced with the problem of population in the first years, and population policies set had been supported by the immigration policies, largely. The priority in the immigration policy were given to Balkan Turks and Muslim population living in the Balkans who had problems in their regions after collapsing of the Ottoman Empire, and who wish to immigrate to Turkey.In this study, the political structure of Yugoslavia and reasons of immigrate of people who lived in Yugoslavia to Turkey were investigated. The spatial effects to Marmara region of mass who emigrated from Yugoslavia were evaluated after this investigation by evaluating especially Bursa and Istanbul. The findings that were addressed after the surveys in Bursa and Istanbul were evaluated in the last part of the study.Key words: the Balkans, Yugoslavia, Marmara Region, Population, Settlement