Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199042
Three dimensional fracture analysis of fillet welds / Köşe kaynaklarının üç boyutlu kırılma analizi
Yazar:FERHAN FIÇICI
Danışman: Y.DOÇ.DR. SERKAN DAĞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
150 s.
ÖZKÖŞE KAYNAKLARININ ÜÇ BOYUTLU KIRILMA ANALİZİFIÇICI, FerhanYüksek Lisans, Makine Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Serkan DAĞMayıs 2007, 124 sayfaBu çalışmanın amacı, köşe kaynaklarında üç boyutlu yüzey çatlakproblemlerinin modellenmesidir. Kaynak malzemesinin, sac metaller ileaynı malzeme özelliklerine sahip olduğu varsayılmıştır. Yüzey çatlağının ikibölgede olduğu düşünülmüştür; biri kaynak kökündedir, diğeri kaynakucundadır. Yüzey çatlağının yarı eliptik çatlak yüzü görüntüsüne sahipolduğu varsayılmıştır. Yüzey çatlağı problemi, mekanik yükleme altındaincelenmiştir ve modeller üç boyutlu sonlu elemanlar ile oluşturulmuştur.Çatlak yüzü çevresinde, bozulmuş 20 düğümlü çeyrek noktalı katıelemanlar kullanılarak gerinim tekilliği hesaba katılmıştır. Bu çalışmanıntemel sonuçları, çekmeye ve eğmeye maruz kalmış test numunesi içinçatlak yüzü çevresinde gerilme şiddeti faktörleridir.Anahtar kelimeler: Gerilme şiddeti faktörleri, yer değiştirme ilgileşimteknikleri, yarı eliptik yüzey çatlağı, karışık usul, parametrik modellemev
ABSTRACTTHREE DIMENSIONAL FRACTURE ANALYSIS OF FILLET WELDSFIÇICI, FerhanM.S, Department of Mechanical EngineeringSupervisor: Asst. Prof. Dr. Serkan DAĞMay 2007, 124 pagesThe aim of this study is to model three dimensional surface crackproblems in fillet welds. It is assumed that weld material has the samematerial properties with the sheet metals. The surface crack is consideredto occur at two regions; one at the weld root and the other at the weld toe.The surface crack is assumed to have a semi-elliptical crack front profile.The surface crack problem is analyzed under mechanical loading and themodels are built up by three dimensional finite elements. Around the crackfront, strain singularity is taken into account by using degenerated 20 -node quarter-point solid elements. The main results of this work are thestress intensity factors around the crack front for the test specimen modelsubjected to axial and bending loads.Keywords: Stress intensity factors, displacement correlation technique,semi-elliptical surface crack, mixed mode, parametric modelingiv