Tez No İndirme Tez Künye Durumu
567389
Döküm sektöründe iş güvenliğini etkileyen faktörler: İzmir örneği /
Yazar:İLTERİŞ PEKER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KUTLUHAN EROL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
Konu:Kazalar = Accidents ; Kazalar = Accidents ; Maden Mühendisliği ve Madencilik = Mining Engineering and Mining ; Maden Mühendisliği ve Madencilik = Mining Engineering and Mining ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
102 s.
İnsan kas gücünün yüksek seviyede kullanıldığı, temel yaşam araç ve gereçlerimizin büyük çoğunluğunu sağlayan 'Döküm' sektöründe çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı iş kazası meydana gelmektedir. Bu tezin amacı Türkiye'de, İzmir bölgesinde döküm sektörünü iş güvenliği açısından irdelemek, hangi faktörlerin is kazalarının sıklık ve şiddetine ne kadar katkıda bulunduğunu incelemektir. Bu bağlamda; İzmir ilinde 2017 yılından bu yana 50 döküm firması için yapılan çalışmalar, risk analizi verileri, anketler ve saha gözlemleri ile bilgiler toplanmıştır. Bu veriler irdelendiğinde; dökümhane atölyelerinde teknoloji ve otomasyon sistemlerin yeterince kullanılmadığı, fiziksel koşulların eksik kaldığı, çalışan ve işverenlerin eğitim anlamında yeterlilik gösteremediği tespit edilmiştir. Bu faktörler işletmelerin ve çalışanların birebir karşılaştığı uygunsuzluk ve risklerin daha fazla olmasına nedendir. Beklentimiz, bu faktörlerin ele alınan firmalardaki ele alınan toplam uygunsuzluklar içeresindeki önemini ortaya çıkarmak, tehlike kategorisini belirleyerek, alınması gerekli önlemlerin önceliğinin belirlenmesini sağlamaktır.
Numerous work accidents with fatalities and injuries occur in the 'Foundry' sector while producing most of our fundamental tools and equipment utilizing high levels of manual labor. The aim of this thesis in Turkey in Izmir to examine the foundry industry in terms of workplace safety and to examine the factors that contribute to the frequency and severity of work accidents. In this context; risk analysis data, workplace surveys and field observations have been collected from 50 foundry companies in İzmir from 2017 till 2018. When this data are examined; it was found that technology and automation systems were not used sufficiently in the foundry workshops, physical conditions were lacking, and employees and employers could not demonstrate proficiency in terms of workplace safety education. These factors are the reason for the high inconsistencies and risks faced by enterprises and employees. Our expectation is to reveal the importance of these factors in the total nonconformities discussed in the companies under consideration and to determine the priority of the necessary safety measures by assessing their hazard category.