Tez No İndirme Tez Künye Durumu
641319
Investigating intentions to seek psychological help from professionals in Köklük Village, Ordu: A mixed method study / Ordu ilinin Köklük mahallesinde profesyonel psikolojik yardım alma niyetinin incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması
Yazar:SEMANUR GÜNEŞ ÇAKMAK
Danışman: DOÇ. DR. DENİZ CANEL ÇINARBAŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Başa çıkma = Coping ; Damgalama = Stigmatization ; Ordu = Ordu ; Psikolojik sorunlar = Psychological problems ; Psikolojik yardım = Psychological help ; Tutumlar = Attitudes
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
154 s.
Bu tezin amacı, psikolojik sorunlara sahip olmanın, psikolojik yardım aramaya yönelik tutumun, damgalamanın ve demografik değişkenlerin profesyonel psikolojik yardım arama niyetini yordayıp yordamadığını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için karma yöntem tasarımı kullanılmış ve sırasıyla nicel ve nitel çalışma yapılmıştır. Nitel çalışmada Ordu'nun Köklük Köyünde yaşayan 117 kişiden veri toplanmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlamak için çoklu doğrusal regresyon ve aracı değişken analizleri yapılmıştır. Sonuçlar psikolojik yardım almaya karşı tutumun ve yaşın profesyonel psikolojik yardım alma niyetini anlamlı şekilde yordadığını göstermiştir. Aracı değişken analizleri sonucunda ise sosyal damgalamanın psikolojik probleme sahip olma ile psikolojik yardım arama niyeti arasındaki ilişkiye aracılık ettiği görülmüştür. Nitel kısımda, ilk çalışmaya katılan 117 katılımcı içinde görece daha yüksek psikolojik probleme sahip olan ancak psikolojik yardım arama niyeti düşük olan 10 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Toplamda, psikolojik sorunlar, psikolojik yardım ve başa çıkma stratejileri olmak üzere 3 ana tema ortaya çıkmıştır. İki çalışmadan elde edilen bulgular, ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
The purpose of the current thesis was to investigate whether having psychological problems, attitude, stigma towards seeking psychological help and demographic variables predict intention to seek professional psychological help.A mixed-method design was employed to achieve this aim, and a quantitative and qualitative studies were performed, respectively. In the quantitative study, data were collected from 117 citizens of Köklük village, Ordu. Multiple linear regression and mediation analysis were used to understand the relationship between the variables of the study. The results showed that attitude toward seeking psychological help and the age of the participants significantly predicted the intention to seek professional psychological help. According to results of the mediation analysis, only stigma significantly mediated the relationship between having psychological problems and intention to seek psychological hellp. In the qualitative study, semi-structured interviews were conducted with 10 participants who had relatively higher mental health problems yet lower intention to seek psychological help scores in the quantitative study. Obtained data was analyzed by using thematic analysis. In total, 3 super-ordinate themes emerged which were psychological problems, psychological help, and coping strategies. Findings obtained from two studies were discussed in line with the relevant literature.