Tez No İndirme Tez Künye Durumu
417779
Amasya'da dinî mûsikî geleneği / The religious music tradition in Amasya
Yazar:EREN KÖKSAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. UBEYDULLAH SEZİKLİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Konu:Müzik = Music ; Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Amasya = Amasya ; Dini müzik = Religious music ; Müzik = Music ; Müzik eserleri = Music works ; Müzik kültürü = Music culture ; Sanat = Art ; Sanat etkinlikleri = Art activities ; Tasavvuf = Mystic ; Tekke musikisi = Tekke music
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
122 s.
Bu çalışmada Amasya'nın kültürel ve mûsikî yaşamı bağlamında, Dinî Mûsikî geleneği incelenmiştir. Amasya'da kaybolmaya yüz tutmuş dinî mûsikî eserleri derlenerek notaya alınmıştır. Daha önceden derlenmiş olan dinî mûsikî eserlerinin tespiti yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Dinî mûsikî formlarının yöresel icra şekilleri belirlenmiş ve kaydedilmiştir. Günümüze kadar Amasya'da yaşamış ve halen yaşamakta olan bazı mûsikîşinasların tespiti yapılmış, bu kişilere ait eserler gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Tezimizin giriş bölümünde Amasya şehrinin kültürel birikimi, tarihsel gelişim süreci ve şehir mûsikîsi kültürünün oluşum süreci ve varlığı genel hatlarıyla incelenmiştir. Birinci bölümde Amasya'daki dinî mûsikî kültürü, yöresel icra usûlleri, şehirde faaliyet göstermiş tarîkatların dinî mûsikî yaşamına katkıları ele alınmıştır. İkinci bölümde şehirde yaşamış bazı dinî mûsikî üstadları tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise Amasya'da kayıt altına alınmış ilahiler notaya alınarak yayınlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Amasya, Dinî Mûsikî, İlahi, Mûsikîşinas, İmam, Tekke, Tasavvuf
In this study the religious music tratidion of the city of Amasya is analyzed in the context of cultural and musical life of the city. The works of religious music that have begun to dissappear are compiled and taken into notation. The ones compiled before are determined and recorded. Regional practises of religious musical forms are found out and recorded. Some of the musicians lived in Amasya up to today are determined and some of their works are brought to light. This study consists of an entry and three sections. In the entry; the cultural heritage and the historical development of the city and also formation process of the culture of city music and its existence in Amasya are examined in general terms. In the first section; the religious music culture, regional practises and the contributions of the sufi orders to the religious music life in the city are gone through. In the second section some masters of religious music are introduced and in the last section hymns recorded in the city are notated and published. Keywords: Amasya, Religious Music, Hymn, Musician, Imam, Dervish Lodge, Sufism