Tez No İndirme Tez Künye Durumu
231512
Tom stoppard's playful approach to intellectuality: A study of Rosencrantz and Guildenstern are dead and travesties / Tom Stoppard?ın entelektüeliteye eğlendirici yaklaşımı: Rosencrantz and Güildenstern are dead (Rosencrantz ve Guildenstern öldüler) ve travesties(travestiler) üzerine bir çalışma
Yazar:ASLI TAŞER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞEBNEM KAYA
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
128 s.
Bu çalısmanın amacı, Tom Stoppard'ın Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1966)ve Travesties (1974) adlı oyunlarını teknik ve içerik bakımından incelemek ve bukarmasık oyunların merkezindeki ciddi konuların, daha açık olmak gerekirse, felsefe vemetafizikle ilgili düsünceler ile sanatla ilgili konular hakkındaki bitmek bilmeyentartısmaların, eğlendirici bir yaklasımla ele alındığını; bir diğer deyisle, bu konuların,yazarın kullandığı ve ayırt edici özelliği hazırcevaplık dolu konusmalar, metaforlar,sözcük oyunları, metinlerarası göndermeler, asırma konular ile edebi, tarihi ya dagerçek hayattan izler tasıyan oyun karakterleri olan, zeki ve esprili üslup aracılığıyla,önemsizlestirildiğini göstermektir.Kapsam açısından ise, tezin giris bölümünün ilk kısmında Tom Stoppard'ın hayatı veeserleri tanıtılmaktadır. ?kinci kısımda, yazarın üslubu, özellikle de mizahı kullanarakoyunlarının entelektüel içeriğini nasıl ele aldığı vurgusuyla dikkate alınmaktadır. Takipeden iki ana bölümde ise yazarın entelektüeliteye eğlendirici yaklasımını tam olarakgösteren Rosencrantz and Guildenstern are Dead ve Travesties adlı oyunlar, Stoppardtarafından kullanılan temalar ve teknikler açısından ayrıntılı bir sekilde incelenmekte vetartısılmaktadır. Son olarak, Stoppard'ın oyunlarının içeriğini olusturan ciddi konularınve entelektüel çesitliliğin, yazarın farklı tiyatral ve edebi yöntemlerin kullanımıylasüslenmis eğlendirici üslubuyla önemsiz hale getirildiği sonucuna varılmaktadır.Anahtar SözcüklerTom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Travesties, mizah, entelektüeltiyatro, parodi, öykünme
This study aims to analyse, thematically and technically, Tom Stoppard?s Rosencrantzand Guildenstern are Dead (1966) and Travesties (1974) and to discuss that the seriousissues, to be more specific, the infinite debates on metaphysical and philosophical ideasas well as discussions on topics related with art, which lie at the centre of thesecomplex plays, are treated in a lighthearted manner or are rather trivialised through theplaywright?s use of humorous witty style characterised by repartees, metaphors, puns,intertextual borrowings, plagiarised plots, and allusive characters - either literary orhistorical or real.As for the scope, in the first part of the introduction, an account of Tom Stoppard?s lifeand works will be given; in the second part, the playwright?s style will be taken intoconsideration with special emphasis on how he deals with the intellectual content of hisplays through his use of humour. In the following two main chapters, Rosencrantz andGuildenstern are Dead and Travesties, which perfectly illustrate his playful approach tointellectuality, will be examined and discussed in a detailed and comparative manner interms of the themes and techniques employed by Stoppard. Finally, it will be concludedthat the serious issues and the intellectual diversity in the content of Stoppard?s playsare trivialised through the playwright?s humorous style which is embellished with theuse of several different literary and theatrical devices.Key WordsTom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Travesties, humour,intellectual drama, parody, pastiche