Tez No İndirme Tez Künye Durumu
522305
Siber suçlar sözleşmesinin getirdikleri ve iç hukuk açısından konuya yaklaşım / Insights into the convention on cybercrime and the approach interms of domestic law
Yazar:NUSRET ONUR AKPEK
Danışman: DOÇ. DR. LEYLA BERBER ; YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN BAŞALP ; YRD. DOÇ. DR. MEHMET BEDİİ KAYA
Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
151 s.
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Siber Suçlar Sözleşmesi küresel düzeyde siber suçlarla mücadelede şimdiye kadar ortaya konmuş en önemli ve kendisine taraf devletler üzerinde bağlayıcılığı bulunan hukuki bir metindir. Sözleşme, sadece Konseye üye olan devletler açısından değil, Konseye üye olmayan devletler açısından da siber suçlar alanında bir model ortaya konulması nedeniyle önemlidir. Sözleşme, dört bölüm ile siber suçlarla ilgili olarak maddi ceza hukukuna, ceza usul hukukuna ve uluslararası adli işbirliğine dair hükümler ihtiva etmektedir. Türkiye, 2001 yılında imzaya açılan ve 2004 yılında yürürlüğe giren Sözleşme'yi 2010 yılında imzalamış ve 2014 yılında "6533 sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile kabul etmiştir. Sözleşme'nin, bu şekilde iç hukukumuzun bir parçası haline gelmesine kadar Türkiye, siber suçlar alanında çeşitli yasa çalışmaları yapmış ve bu yasalar onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışmanın konusu oluşturan Sözleşme'nin siber suçlarla ilgili yapılan yasalara etkisi ise yok denecek kadar azdır. Ancak bu durum, iç hukukumuzun Sözleşme ile kurulan hukuki çerçeveden uzak olunduğu anlamına gelmemektedir.
The Council of Europe's Convention on Cybercrime which has binding effect on state parties is the most comprehensive response to address the most common categories of cybercrimes. The Convention is significant not only for the member states of the Council of Europe but also for the non-members states as a model to be followed. The Convention consists of four chapters, mainly covering issues of substantive and procedural law and international co-operation. The Convention which was opened for signature in 2001 and came into force in 2004 was signed by Turkey in 2010 and adopted by Turkey with the "Law no. 6533 on the Approval of the Convention on Cybercrime"in 2014. Until the Convention became part of Turkish domestic law, Turkey had introduced and enacted various cybercrime laws. As a focus of this study, the Convention does not have serious impact on those legislative activities. However, it does not necessarily mean that the legal framework regarding Cybercrime in Turkey is in variance with the Convention.