Tez No İndirme Tez Künye Durumu
465678
1980'li yıllardan günümüze Türk yazılı basınında çocuk olgusu / The child phenomena in Turkish printed media from 1980's until now
Yazar:GÖKHAN BAK
Danışman: DOÇ. DR. GÜVEN NECATİ BÜYÜKBAYKAL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism
Dizin:Basın = Press ; Gazetecilik = Journalism ; Gazeteler = Newspapers ; Habercilik = Journalism ; Yazılı basın = Written press ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
218 s.
Toplumların geleceğini inşa edecek olan çocuklar, günümüz iletişim ekseninde çok önemli bir yer teşkil etmektedirler. Bilhassa yazılı basın, görsel basına göre, haberi daha detaylı irdeleyip ele alabildiği için, çocuk konulu haberlerde yer alan temsiller, bir toplumun ya da medya organının çocuğa bakış açısını yansıtabilmekte, o toplumla ilgili önemli ipuçları da verebilmektedir. Geleceğin teminatı olarak tarihin bütün dönemlerinde ve her toplumda çok önemli yeri olan "çocuk olgusu" özellikle yazılı medyada farklı şekillerde yansıtılmıştır. Haber unsuru olarak yazılı medyada farklı şekillerde sunulan çocuk olgusu, yer alış biçimlerine göre de önem arz etmektedir. Çalışmanın evrenini Türk yazılı basını oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda; Türk yazılı basınında yer alan biri kitle gazetesi olan Milliyet gazetesi ve diğeri fikir gazetesi olan Cumhuriyet gazetesinde yer alan 1985, 1995, 2005 ve 2015 yılları, 1-31 Mart tarihleri arasında yayınlanan çocuk haberleri taranarak, "çocuk olgusu" içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Gazetelerde yer alan çocuk haberleri; konularına, cinsiyete, bulunduğu fiziksel çevreye, fotoğraf unsurunun kullanılıp kullanılmadığına, mekânsal dağılımına ve çocuk kimliklerinin açıklanma durumuna göre ayrılarak, farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocukluk, Çocuk Odaklı Habercilik, Türk Yazılı Basını.
Children who construct the future communities play an important role in the communication are a nowadays. Compared to visual media, printed media is able to scrutinize the news in a more detailed way or to reflect the point of view about children and give important clues about the community. As the warranty of the future, in every era of history and every community "child phenomena" have been depicted in different forms in printed media. Also as means of news, differently presented child phenoma in printed media becomes more of an issue. The Turkish printed media forms the scope of the study. Simple random sampling method is used. At this juncture, news about children are scanned and analysed as "child phenomena" by using content analysis method which were published from 1-31 March in 1985, 1995, 2005 and 2015 in the mass newspaper named "Milliyet" and an idea newspaper named "Cumhuriyet". The news about children are seperated into subject matter, sex, physical environment, whether photography were used or not, spatial range and revealed child identity and the news are handled in different dimensions. Key Words: Child, Childhood, Child-Centered Journalism, Turkish Printed Media.