Tez No İndirme Tez Künye Durumu
489036
Aile işletmelerinde profesyonel yöneticilere duyulan güven / Trust in professional managers in family businesses
Yazar:DERYA DEMİR TAŞ
Danışman: PROF. DR. AYFER FERDA ERDEM
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Aile işletmeleri = Family enterprises ; Güven = Confidence ; Profesyonel yönetim = Professional management ; Yöneticiler = Managers ; Yönetim = Management ; İşletme yönetimi = Business management ; Şirket yönetimi = Company management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
58 s.
Aile işletmeleri konusu farklı davranışsal dinamikleri nedeniyle özel bir çalışma alanıdır. Aile ve işletme sistemlerinin iç içe geçmiş olması, örgütsel ilişkilerin dinamiklerini bu işletmelere özgü hale getirmektedir. Özellikle aileden olanlar ve olmayanlar arasındaki güven ilişkileri, tarafların farklı beklentileriyle şekillenmektedir. Aile üyeleri aileden olmayanlardan işletmeye daha fazla adanmışlık beklerken, aileden olmayan çalışanlar ise eşitlikçi yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, aile işletmelerinde aile üyelerinin profesyonel yöneticilere duydukları güvenin düzeyini belirlemek; algılamaların hangi güven durumları için güçlü veya zayıf olduğunu ortaya koyabilmektir. Araştırmaya farklı sektörlerde faaliyet gösteren 67 aile işletmesinden 75 aile üyesi katılmıştır. Veriler, profesyonel yöneticilerin yetkinliği, bağlılığı ve güvenirliği ile ilgili ifadelerden oluşan bir soru formu aracılığıyla toplanmış ve SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, araştırmaya katılan aile işletmelerinde aile üyelerinin profesyonel yöneticilere güven duyduklarını; özellikle iş yetkinliği ve güvenilirlik ile ilgili durumlarda güvenin güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca katılımcıların, profesyonel yöneticilerin işletmeye bağlılıklarına yönelik algılamaları olumsuz değildir. Profesyonel yöneticilerin çalışma sürelerinin uzun olması, bu algılamaları pekiştirmiş olabilir. Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Profesyonel Yöneticilere Güven.
Family-owned business research is a special academic field due to family-owned businesses' various behavioral dynamics. The fact that family and business systems are to be intertwined makes the dynamics of organizational relationships unique to these businesses. The trust relationships between family and out-of-family members are shaped by the expectations these parties. Family members expect from professionals to develop a strict commitment to business, while professionals tend to have a need for egalitarian approaches. The aim of the research is to determine the level of trust of family members for professional managers and to point out the gravity of perceptions regarding confidence conditions in family-owned businesses. The data set consists of 75 family members from 67 various familyowned businesses. The data is collected with questionnaires measuring the competency, commitment and trustworthiness of professional managers, and SPSS v.16.0 is employed for the data analysis. The findings suggest that family members carry a high level of confidence for professional managers, especially in terms of competency and trustworthiness. Family members also tend to have perceptions about the commitment of professional managers that cannot be considered negative. Because of professional managers are to be considered as long-term employees, this may have reinforced these perceptions. Keywords: Family-Owned Business, Trust in Professional Managers.