Tez No İndirme Tez Künye Durumu
625266
Evden kaçan ve Ankara ilinde kurum bakımında olan ergenlerin evden kaçma öykülerinin incelenmesi / Analysis on the stories of runaway teenagers who are under i̇nstitutional care in Ankara
Yazar:MÜGE BULUT
Danışman: PROF. DR. FATMA IŞIL BULUT
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Ankara = Ankara ; Ergenler = Adolescents ; Ergenlik = Puberty ; Evden kaçma davranışı = Runaway behavior ; Kurum bakımı = Institional care ; Sosyal hizmetler = Social services
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
88 s.
Ergenlik dönemi gelişim sürecinin önemli bir geçiş dönemini oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlar, gerçekleştirilen davranışlar ve yapılan tercihler bireylerin geriye kalan yaşamını tümü üzerinde etkili olmaktadır. Sonuçları bakımında değerlendirildiğinde bu dönemdeki olumsuz davranışların başında evden kaçma davranışı gelmektedir. Evden kaçma davranışı ergenlik döneminin önemli bir sorunu olarak görülmektedir. Türkiye özelinde de bu durum önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bireyin evden kaçma nedeni ister kendi isteği ile ister ise yaşadığı baskılar sonucunda olmuş olsun bireylerin ilerideki yaşamları üzerinde ciddi psikolojik, sosyal, ekonomik ve fiziksel sorunlara neden olmaktadır. Bu alandaki literatür incelendiğinde ise yapılan çalışmaların olduğu ancak yeteri kadar yoğunluğa sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu davranışın gerçekleşmesi sürecinin ortaya konulması; nedenlerini belirlenmesi ve çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu temel amaçlar doğrultusunda çalışmada Ankara ilinde kurum bakımı altına alınmış olan ergenlerin evden kaçma sonrası yaşadıkları deneyimler ele alınıp incelenmiştir. Kurum bakımı altında olan 12 ergenle yarı yapılandırılmış görüşme yönergesi kullanılarak derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde bulgular temelde beş tema altında toplanmıştır. Bu temalar; "duygusal faktörler" (sevgisizlik ve ilgisizlik), "ailenin işlevleri" (aile bağlarının güçlü olmaması, boşanmış ebeveynler ve parçalanmış aile yapısı), "bağımlılık" (madde kullanımı), "şiddet" (sözel ve fiziksel şiddet) ve "özgürlük arayışı" başlıkları altın verilmiştir.
Adolescence constitutes an important transition period in the development process. The decisions taken, the behaviors and the choices made in this period affect the remaining life of the individuals. When evaluated in respect to its results, the behavior of elopement comes in the foremost among negative behaviors. The behavior of elopement is seen as an important problem of adolescence. This has become a major social problem specifically in Turkey. Whether the reason for an individual's eloping is due to his/her own wishes or the pressures he/she experiences, it causes serious psychological, social, economic and physical problems on the future of their lives. When an examination concerning the literature on this area is made, it is understood thatthere are studies about it, but they are not high in number. For this reason, the process of realizing this behavior is revealed; the causes and solutions must be produced. In line with these basic objectives, the experiences of the eloped adolescents who were taken under institutional care in Ankara provincewere examined. Using semi-structured interview directive, in-depth interviews were conducted in 12 adolescents who were under institutional care. Within the framework of the results obtained, the findings were basically grouped under five themes. These themes are; "Emotional factors" (lovelessness and indifference), "functions of the family" (weak family ties, divorced parents and fragmented family structure), "addiction" (substance use), "violence" (verbal and physical violence) and "search for freedom".