Tez No İndirme Tez Künye Durumu
76073 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Formalization of workflows and correctness issues in the presence of concurrency / İş akışlarının formalizasyonu ve eşzamanlılığın varlığında iş akışı doğruluğunun sağlanması
Yazar:İSMAİL CEM BUDAK ARPINAR
Danışman: PROF. DR. ASUMAN DOĞAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Eş zamanlılık = Concurrency ; Yönetim sistemleri = Management systems ; İş akışı = Workflow
Onaylandı
Doktora
İngilizce
1998
145 s.
Bu tez kapsamında bir iş akışı yönetim sisteminin eşzamanlılığın varlığında doğru lukla ilgili ana unsurlarının formalizasyonu, küme teorisi ve çizge teorisi kul lanılarak yapılmıştır. Tezde önerilen doğruluk kriterinin teorik tabanını oluşturan bu formalizasyon şu şekilde özetlenebilir:. Bir iş akışının aktiviteleri küme teorisi tabanlı bir notasyon kullanılarak gösterilmiş ve böylelikle aktivitelerin kavramsal guruplamalarının forma lizasyonu mümkün olmuştur.. Kontrol-akışı bu küme tanımı üzerinde özel bir çizge ile gösterilmiştir vekontrol-akışı bireysel ve kavramsal aktivitelerin sıralı kompozisyonunu, pa ralel kompozisyonunu, seçimli dallanmalarını ve iç içe geçmelerini içermekte dir.. Veri-akışı, kontrol-akışı çizgesiyle uyumlu bir yönlü ve döngüsüz çizgeyle gösterilmiştir. Eşzamanlı çalışan iş akışlarının doğruluğunun formalizasyonu yukarıda bahse dilen çatı üzerine oturtulmuştur ve bu formalizasyon, iş akışlarının ve bunların aktivitelerinin etkileştiği iş akışı ortamı üzerinde iki tip sınırlayıcı tanımlıyarak gerçekleştirilmiştir. Bu sınırlayıcı tipleri şunlardır:. Bir iş akışı ortamının doğru durumlarını belirleyen temel sınırlayıcılar.. Aktiviteler arasındaki anlamsal bağımlılıkları tanımlayan aktiviteler arası sınırlayıcılar; örneğin bir aktivitenin daha önceki bir aktivite tarafından doğrulanan veya doğruluğu kontrol edilen bir sınırlayıcının doğruluğunu gerektirmesi gibi. Yukarıda bahsedilen sınırlayıcıları göstermek için kontrol-akışı çizgesi ve veri- akışı çizgesi ile uyumlu temel sınırlayıcılar çizgesi ve aktiviteler arası sınırlayıcılar çizgesi tanımlanmıştır. Bu çizgeler, bir aktiviteler arası sınırlayıcının korunması gereken aktivite aralıklarının ve bir temel sınırlayıcının hangi aralıklarda yanlış olduğunun formalizasyonunda kullanılmıştır. Sınırlayıcı çizgeleri kullanılarak, eşzamanlı çalışan iş akışları için bir doğruluk kriteri tanımlanmıştır. Bu doğruluk kriteri kullanılarak, Sınırlayıcı Tabanlı Eşza manlılık Kontrolü Tekniği ve Sınırlayıcı Kilitleme Eşzamanlılık Kontrolü Tekniğiisimli mekanizmalar da geliştirilmiştir. Performans analizleri, önerilen bu teknikle rin üstünlüğünü ispat etmektedir. Tezde bahsedilen probleme yönelik, mümkün diğer yaklaşımlar da açıklanmıştır.
In this thesis, main components of a workflow system that are relevant to the correctness in the presence of concurrency are formalized based on set theory and graph theory. The formalization which constitutes the theoretical basis of the correctness criterion provided can be summarized as follows:. Activities of a workflow are represented through a notation based on set theory to make it possible to formalize the conceptual grouping of activities.. Control-flow is represented as a special graph based on this set definition, and it includes serial composition, parallel composition, conditional branch-ing, and nesting of individual activities and conceptual activities themselves.. Data-flow is represented as a directed acyclic graph in conformance with the control-flow graph. The formalization of correctness of concurrently executing workflow instances is based on this framework by defining two categories of constraints on the work flow environment with which the workflow instances and their activities interact. These categories are:. Basic constraints that specify the correct states of a workflow environment.. Inter-activity constraints that define the semantic dependencies among ac tivities such as an activity requiring the validity of a constraint that is set or verified by a preceding activity. Basic constraints graph and inter-activity constraints graph which are in confor mance with the control-flow and data-flow graphs are then defined to represent these constraints. These graphs are used in formalizing the intervals among ac tivities where an inter-activity constraint should be maintained and the intervals where a basic constraint remains invalid. A correctness criterion is defined for an interleaved execution of workflow instances using the constraints graphs. Two concurrency control mechanisms, namely Constraint Based Concurrency Control technique and Constraint Locking Concurrency Control technique are developed based on the correctness criterion. The performance analysis shows the superiority of the proposed techniques. Other possible approaches to the problem are also presented.