Tez No İndirme Tez Künye Durumu
601832
Küçüklerin evlat edinilmesi ve koruyucu aile kavramı / Adoption of minors and foster family concept
Yazar:ŞULE AKGÜL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN DURAK
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Aile hukuku = Family law ; Evlat edinme = Adoption ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Medeni hukuk = Civil law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
166 s.
Evlât edinme, Türk Hukukuna ilk olarak 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile girmiş ve halen yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 305-320 hükümlerinde yeniden düzenlenmiştir. Kanunda yapılan düzenlemeyle evlât edinmenin sözleşmesel özelliği terk edilerek mahkeme kararına dayanan yeni bir sisteme geçilmiştir. Evlât edinmeye ilişkin yasal düzenlemeler doğrultusunda kural, küçüklerin evlât edinilmesi iken, erginlerin veya kısıtlıların evlât edinilmesi istisnadır. Çalışmanın konularından birini oluşturan küçüklerin evlât edinilmesi, Türk Medeni Kanunu m. 305-312 hükümlerinde düzenlenmiştir. Küçüklerin evlât edinilmesinde en önemli amaç; ana babadan mahrum, korunmaya, şefkate ve bakıma ihtiyacı olan kimsesiz çocukların korunması ve aile ortamında yetişmelerinin sağlanmasıdır. Evlât edinmenin küçüğün yararına olması, olmazsa olmaz bir koşul olarak nitelendirilmiş, bunun dışında ayrıca birçok şart aranmıştır. Konuya ilişkin tüm şartlar tez içerisinde detaylı bir şekilde izah edilmiş, ayrıca küçüklerin evlât edinilmesinin hüküm ve sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmanın konularından bir diğerini oluşturan koruyucu aile kurumu, Türk Medeni Kanunu'nda yer almamış, Yönetmelik ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Koruyucu aile hizmetinin, en ayırıcı ve başta gelen özelliği, aile hayatının yerini alacak şekilde gelişmiş olması ve bu doğrultuda kişisel çalışma ve diğer tedavi edici hizmetlerle birlikte gerek çocuk gerekse biyolojik ana baba yönünden faydalı olmasıdır.Çocuğun üstün yararının korunması ilkesi, aile hukukunun temel kurallarından olmakla birlikte, küçüklerin evlât edinilmesi ve koruyucu aile hizmeti uygulamalarında temel koşul olarak aranmaktadır. Küçüklerin evlât edinilmesi ve koruyucu aile kavramının tez konusu olarak seçilmesindeki amaç; bedensel, fikirsel, sosyal ve ahlâki bakımdan özgürlük içinde gelişebilme imkânına sahip kılınması ve bu kapsamda her şeyden önce bir insan olarak korunması gereken çocukların iyi yetiştirilmesi; kendilerini koruyacak, sevecek ve destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına kavuşmalarına hizmet eden evlât edinme ve koruyucu aile kurumlarına açıklık kazandırmaktır.Anahtar Kelimeler: Evlât edinme, çocuğun yararı, korunmaya muhtaç çocuk, koruyucu aile.
Adoption was firstly introduced to the Turkish Law with the Turkish Civil Code no 743 and is regulated again with the provisions of articles 305-320 of the Turkish Civil Code no 4721 which is currently in effect. Contractual characteristics of adoption had been abrogated with the regulations made in the code and a new system dependent on court decision is adopted. In line with the legislations with regards to the adoption, while the rule is adoption of minors, adoption of adults or interdicted persons is an exception. Adoption of minors constituting one of the subjects of our study is regulated with the provisions of articles 305-312 in the Turkish Civil Code. The most important purpose in adoption of minors is protection of destitute children without parents in need of protection, affection and care, and ensure them live in a family environment. "Adoption should be for the benefit of the minor" is described as a sine qua non, apart from that several conditions are stipulated. All the conditions concerning the subject are described in detail within the thesis, moreover judgments and conclusions of adoption of minors are included.Foster family institution which comprises one of the subjects of our study didn't take place in the Turkish Civil Code and regulated in detail with bylaw. The most distinctive and leading feature of foster family service is its advancement in such a way that it would take place of family life and in line with this, its utility both for the child and the biologic parents in conjunction with the personal study and other therapeutic services.Where the principle of protection of best interest of the child is one of the basic rules of family law, it is also sought as sine quo non in adoption of minors and foster family service applications. Purpose of choosing adoption of minors and foster family concept as thesis subject is to raise children good who need to be possessed a development opportunity in freedom from physical, intellectual, social ant ethical points, and within this scope above all who have to protected as a human; to clarify adoption and foster family institutions serving convergence with a family environment which it will protect, love and support, ensure safety, meet social and material needs of them. Keywords: Adoption, benefit of child, child in need of protection, foster family.