Tez No İndirme Tez Künye Durumu
576515
Aydın ilindeki ebelerin örgütsel bağlılığı iş doyumu ve etkileyen faktörler / Organizational commitment job satisfaction and factors affecting the obstetrics in Aydin province
Yazar:GONCA UÇUCU
Danışman: PROF. DR. AYTEN TAŞPINAR
Yer Bilgisi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ebelik Ana Bilim Dalı
Konu:Sağlık Eğitimi = Health Education
Dizin:Aydın = Aydın ; Ebeler = Midwives ; Ebelik = Midwifery ; Örgütsel bağlılık = Organizational commitment ; İş doyumu = Job satisfaction
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
111 s.
Ebelerin örgütsel bağlılığı, iş doyumu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla analitik kesitsel olarak Eylül 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Efeler ilçesinde bulunan Kamu Hastaneleri, Efeler Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bu kurumlarda çalışan ebeler (N=364), örneklemi ise 205 ebe oluşturmuştur. Araştırma verileri "Kişisel Bilgi Formu", "Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeği", Minnesota Doyum Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences 18 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA ve Kruskal Wallis H testi, ileri analiz için Tukey testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ebelerin yaş ortalaması 39,23±7,37 yıl, çalışma yılı ortalaması 18,20±8,91'dir. Ebelerin %72,2'si kamu ve üniversite hastanelerinde, %21,5'i doğum salonu/obstetri/jinekoloji birimlerinde çalıştığı saptanmıştır. Ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği puan ortalaması 53,54±9,30, iş doyum ölçeği puan ortalaması 56,21±12,47 bulunmuştur. Kurum olarak ASM'de çalışanların, birim olarak ASM'de, serviste ebe/servis sorumlusu olarak çalışanların, sadece gündüz çalışanların, hafta sonu çalışmayanların örgütsel bağlılık puan ortalamalarının istatistiksel düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Kurum olarak kamu ve üniversite hastanesinde çalışanların, birim olarak doğum salonu/obstetri/jinekolojide çalışanların, serviste ebe/servis sorumlusu olanların, hem gündüz hem de nöbet tutanların, hafta sonu çalışanların iş doyum ölçeği puan ortalamalarının istatistiksel düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği puan ortalaması ile iş doyumu ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (p=0,000).Sonuç olarak, ebelerin örgütsel bağlılık ölçeği ve iş doyum ölçeği puanlarının orta düzeyde olduğu, ebelerin örgütsel bağlılık ve iş doyumlarını etkileyen faktörler dikkate alınarak desteklenmeleri önerilmektedir.
In order to determine organizational commitment, job satisfaction and factor saffecting the obstetrician, analytic-cross-section between September 2018 and June 2019, the public hospitals in the district of Efeler in Aydın Province Health Directorate, the Efeler Community Family Health centers affiliated to the health center were conducted at Adnan Menderes applicationand Research Hospital. Midwives working in these institutions (N=364) and the sample consisted of 205 midwives. The data were collected with "Personal Information Form", "Allen-Meyer Organizational Commitment Scale" and Minnesota Satisfaction Scale. Statistical Package for the Social Sciences 18 program wasused in statistic alanalysis of the data. Descriptive statistics, student t test, Mann-Whitney U test, Anova and Kruskal Wallis H test, Tukey test and Pearson Correlation analysis were used for further analysis. The averageage of the obstetrician attending the study is 39,23±7,37 years, the average working year is 18,20±8,91. It was found that 72.2% of obstetricians worked in public and university hospitals and 21.5% worked in delivery room/obstetrics/gynecology units. The organizational commitment scale of the obstetrician was found 53,54±9,30 the average score. The average score of the work satisfaction of obstetrician was found 56,21±12,47. Employees in ASM as an institution, employees in the ASM as a unit, obstetrician/service officer in the department, employees only in the daytime, the average of the organisational loyalty points of the weekend employees are high statistical level (p<0,05). The average score of work satisfaction scale of the employees working in public and university hospitals as institution, birthhall/obstetrics/gynecology unit, obstetrician/service supervisor in the service, both day time and vigil, and weekend employees were founded to be statistically higher (p<0,05). In conclusion, it is suggested that obstetricians should support the organizational commitment and job satisfaction scale scores by taking into account the factors affecting organizational commitment and job satisfaction. It was found that there was a positive and moderate relatinship between midwives average score of organizational commitment scale and average score of job satisfaction scale.