Tez No İndirme Tez Künye Durumu
201777
An integrated incident detection methodology with GPS-equipped vehicles / GPS teçhizatlı araçlarla bütünleşik vaka tespiti yöntemi
Yazar:SAMİ DEMİROLUK
Danışman: DR. HEDİYE TÜYDEŞ ; PROF. DR. AYHAN İNAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu:Trafik = Traffic ; Ulaşım = Transportation ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Coğrafi bilgi sistemleri = Geographical information systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
125 s.
Kentsel trafik ağlarında, özellikle de arterlerde tekrarlayan sıkışıklıklar artan bir sorun teşkil etmektedir. Genellikle vakalardan kaynaklanan tekrarlanmayan sıkışıklıklar ise bu sorunu daha da kötüleştirmektedir. Bu konuda önerilebilecek herhangi bir çözüm trafik ağının izlenmesini ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ana arterlerinde yüksek maliyet nedeniyle mevcut olmayan trafik denetim sistemlerini gerektirmektedir. Trafik izlemede artarak kullanılan alternatif bir çözüm ise Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) teknolojisinin uygulanmasıdır. GPS takip verisinin bir tahkikat aracından yada araç filolarından gerçek zamanlı olarak bile elde edilmesi kolay ve ucuzdur; aynı zamanda araçların hız ve seyahat sürelerinin mekansal değişimi de belirlenebilir. GPS verisi, özellikle tek bir tahkikat aracıyla, traffik durumunun belirlenmesi için gerekli olan aşağı ve yukarı akım trafik koşullarının eş zamanlı durum bilgisini sağlamaz. Bu engelin üstesinden gelmek için, trafikdeki dalgalanmaları analiz etmek ve günlük trafik şablonunu belirlemek için, değişik kaynaklardan elde edilen arşivsel trafik durumlarının istatistiksel analizine dayanan bir metodoloji önerilmiştir Böylelikle bir koridorda dar boğazlar ve bunun sonucu olarak oluşan kuyruklar belirlenebilir. Bu sayede tekrarlanmayan sıkışıklıklar ve vakalardan kaynaklanan kuyruklarin belirlenmesi de sağlanılabilir. Önerilen metodoloji, İnönü Bulvarının ODTÜ ve Kızılay arasındaki kalan bölümü üzerindeki koridorda test edilmiştir. Sonuçlar, metodolojinin koridordaki darboğazları etkili bir şekilde belirlediğini göstermiş, hatta veri toplama işlemi sırasında karşılaşılan bir vakanın tesbiti önerilen algoritmayla doğru şekilde yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vaka tespiti,Dar boğazlar, Akıllı Ulaşım Sistemleri, GPS, CBS
Recurrent congestion in urban traffic networks, especially on arterials, is a growing problem. Non-recurrent congestion, mainly due to incidents, only aggravates the problem. Any solution requires monitoring of the network, for which many developing countries, such as Turkey, do not have the traditional surveillance systems on arterials mainly due to high costs. An alternative solution is the utilization of Global Positioning System (GPS) technology, which is increasingly used in traffic monitoring. It is easy and cheap to obtain the GPS track information, even in real-time, from a probe-vehicle or a fleet of vehicles; and spatial variation of speed and travel time of the vehicle(s) in a network can be determined. GPS-based data, especially with only one probe-vehicle, would not provide information on the concurrent states of upstream and downstream traffic, needed to define the state of traffic in a network. To overcome this obstacle, a methodology based on statistical analysis of archival traffic conditions obtained through different sources is proposed to analyze traffic fluctuations and identify daily traffic pattern. As a result, bottleneck and resulting queues can be detected on a corridor. Thus, it enables detection of nonrecurrent congestion and queues that may result from incidents. The proposed methodology is tested on a corridor the roadway between METU and Kızılay of İnönü Boulevard. The results show that the methodology can effectively identify bottleneck locations on the corridor and also an incident observed during the data collection is detected correctly by the proposed algorithm. Keywords: Incident detection, Bottlenecks, Intelligent Transportation Systems, GPS, GIS