Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427101
Alfa lipoik asidin nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlarla indüklenmiş gastropati modeline oksidatif, vasküler ve iskemik etkileri / Oxidative, vascular and ischemic effects of alpha lipoic acid in nonsteroid anti-inflammatory induced gastropathy
Yazar:MUSTAFA ERİNÇ SİTAR
Danışman: PROF. DR. SEVAL AYDIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Konu:Biyokimya = Biochemistry
Dizin:Antiinflamatuar ajanlar-nonsteroid = Anti inflammatory agents-nonsteroidal ; Antioksidanlar = Antioxidants ; Gastrit = Gastritis ; Gastrointestinal hastalıklar = Gastrointestinal diseases ; Lipoik asit = Lipoic acid ; Oksidanlar = Oxidants ; Oksidatif stres = Oxidative stress ; Peptik ülser = Peptic ulcer ; İlaçlar = Drugs ; İndometazin = Indomethacin
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
95 s.
Giriş: Ağırlıklı olarak ağrı tedavisinde kullanılan nonsteroidal anti-inflamatuar özellikteki araşidonat analoglarının geniş bir yan etki profili bulunmaktadır. NSAID ile indüklenen gastropati, bu yan etkilerden en sık rastlanan ve klinik açıdan en önemli olanlarından biri olmanın yanında, bilimsel çalışmalarda deneysel hastalık modellemesi olarak da yoğun olarak kullanılmaktadır. Mevcut çalışmamızda, güçlü antioksidan bir molekül olan amfipatik yapıdaki alfa lipoik asidin NSAID ile indüklenen gastropati modeline redoks homeostazisi, endotel mikrosirkülasyonu ve anjiogenez temelli etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Materyal ve Metod: Grup I-K (n=7, kontrol, omeprazole 30 mg/kg), grup II-A (n=8, 50 mg/kg, 8 hafta alfa lipoik asid+indometazin 30 mg/kg) ve Grup III-S (n=8, 8 hafta serum fizyolojik+indometazin 30 mg/kg) olacak şekilde Sprague-Dawley erkek sıçanlar, rastgele seçilerek gruplara ayrıldı. Malondialdehid (MDA), lipid hidroperoksid (L-OOH), ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP ), trans-trans cis-trans konjuge dien (CD), albumin, ürik asit, tiyol fraksiyonları ve Cu,Zn SOD aktivitesi parametreleri oksidatif stres durumunu, iskemi modifiye albumin, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve prostaglandin E2 ise perfüzyon ve angiogenezi değerlendirmek için ölçüldü. Sakrifiye edilen sıçanların mide dokularından histopatolojik inceleme de yapıldı. Bulgular: Albumin (p< 0.001), ürik asit (p< 0.05), serum total tiyol (p< 0.001), mide dokusu total tiyol (p< 0.05), serum protein tiyol (p< 0.01), doku protein tiyol (p< 0.05), serum ve doku non-protein tiyol (p< 0.05), Cu, Zn-SOD aktivitesi (p< 0.01) ve PGE2 (p< 0.05) değerleri kontrol grubu ile A ve S grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Serum ve doku AOPP (p< 0.001), IMA albumin indeksi (p< 0.001), serum L-OOH (p< 0.01), doku L-OOH (p< 0.05), serum MDA (p< 0.01), doku trans-trans cis-trans konjuge dien (p< 0.05) ve VEGF (p<0.05) seviyeleri ise, kontrol grubuna göre A ve S gruplarında anlamlı yüksek bulundu. A ve S grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında albumin (p< 0.05), serum T-SH (p< 0.01), serum P-SH (p< 0.001), serum NP-SH (p< 0.001) ve PGE2 (p< 0.05) değerleri S grubunda, A grubuna göre anlamlı düşük bulundu. Mukozal hasar skoru korelasyon değerleri arasında en yüksek değerler serum L-OOH için r:0,70 ve protein tiyol için r:-0,82 olarak hesaplandı. Sonuç: Alfa lipoik asit, NSAID ile ilişkili gastropatide angiogenetik ve oksidatif stres açısından hastalığa pozitif katkı sağlayabilecek bir ajan olarak değerlendirilebilir.
Introduction: Administration of nonsteroid anti-inflammatory arachidonate analogues, ubiquitously prescribed to treat pain, is associated with a wide range of side effects. NSAID induced gastropathy, beside usage as an experimental disease modelling, is one of the most frequent and clinically important adverse effect. We aimed to search possible effects of a strong amphipathic anti-oxidant molecule, alpha lipoic acid, in NSAID induced gastropathy, on the basis of altered redox homeostasis, endothelial microcirculation and angiogenesis. Material and Methods: Three groups of Sprague-Dawley male rats are randomly categorized as Grup I-C (n=7, control, omeprazole 30 mg/kg) Grup II-A (n=8, 50 mg/kg, 8 weeks alpha lipoic acid+indomethazine 30 mg/kg) and Grup III-S (n=8, 8 weeks serum physiologic+indomethazine 30 mg/kg). Malondialdehyde (MDA), lipid hydroperoxide (L-OOH), advanced oxidation protein products (AOPP ), trans-trans cis-trans conjugated dienes (CD), albumin, uric acid, thiol fractions and Cu,Zn SOD activity parameteres are measured for the assesment of oxidative stress status, together with ischemia modified albumin, vascular endothelial growth factor and prostaglandin E2 levels to evaluate perfusion and angiogenesis. Stomach tissues of the sacrified rats were also analyzed by histopathologic microscopic examination. Results: Albumin (p< 0.001), uric acid (p< 0.05), serum total thiols (p< 0.001), tissue total thiols (p< 0.05), serum protein thiols (p< 0.01), tissue homogenate protein thiols (p< 0.05), serum and tissue non-protein thiols (p< 0.05), Cu, Zn-SOD activity (p< 0.01) and PGE2 levels were significantly lower (p< 0.05) in A and S groups when compared to group C. Serum and tissue AOPP (p< 0.001), IMA albumin index (p< 0.001), serum L-OOH (p< 0.01), tissue L-OOH (p< 0.05), serum MDA (p< 0.01), tissue trans-trans cis-trans conjugted diene (p< 0.05) and VEGF-A (p< 0.05) levels were significantly higher in groups A and S, when compared to group C. Albumin (p< 0.05), serum T-SH (p< 0.01), serum P-SH (p< 0.001), serum NP-SH (p< 0.001) and PGE2 (p< 0.05) levels were significantly lower in group S, when compared to group A. Mucosal damage score correlation between those parameters were highest in serum L-OOH (r:0,70) and protein thiol (r:-0,82) levels. Conclusion: Alpha lipoic acid can be counted as an oxidative stress and agiogenetic stabilizing agent in NSAID induced gastropathy. Key Words: Alpha lipoic acid, Indomethazine, Gastropathy, NSAID.