Tez No İndirme Tez Künye Durumu
181093
Airfoil boundary layer calculations using interactive method and e to the n transition prediction technique / Kanat profili sınır tabakasının etkileşimli metod ve e üssü n geçiş tahmin tekniği kullanılarak hesaplanması
Yazar:MEHMET MERSİNLİGİL
Danışman: DOÇ.DR. SERKAN ÖZGEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
102 s.
Kanat profili ve ard iz bölgesinde sınır tabakası hesaplamaları yapılmıştır. Geçiş tahmini içinSmith-van Ingen geçiş tahmin metodu kullanılmıştır. İlk önce Hess-Smith panel metodukullanılarak kanat profili etrafındaki potansiyel akım çözülmüş ve hız dağılımıhesaplanmıştır. Elde edilen hız dağılımı ile sınır tabakası denklemleri çözülmüş ve yüzeyüfleme hızları bulunmuştur. Sınır tabakası denklemlerinin sonuçları, Smith-van Ingen enmetodu ile türbülansa geçiş noktasının belirlenmesi için kullanılmıştır. Elde edilen yüzeyüfleme hızları potansiyel akım çözümünde sınır şartları olarak kullanılmış ve sınırtabakasının etkilerini de içeren potansiyel akım bulunmuştur. Bu yöntem, yakınsamagözlemleninceye değin sürdürülmüştür. Söz konusu teori kullanılarak bir bilgisayarprogramı yazılmış ve iki adet kanat profili etrafında denenmiştir. Sonuçlar deneyselölçümler ile uyumludur.
Boundary layer calculations are performed around an airfoil and its wake. Smith-van Ingentransition prediction method is employed to find the transition from laminar to turbulentflow. First, potential flow around the airfoil is solved with the Hess-Smith panel method.The resulting velocity distribution is input to the boundary layer equations in order to finda so called blowing velocity distribution. The output of the boundary layer equations arealso used to compute the location of onset of transition using the Smith-van Ingen entransition prediction method. The obtained blowing velocity distribution is fed back to thepanel method to find a velocity distribution which includes the effects of viscosity. Theprocedure described is repeated until convergence is observed. A computer program isdeveloped using the theory. Results obtained are in good accord with measurements.