Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321158
A critical analysis of public procurement legislation and practices in the 2000s: Comparing the north and south through the Turkish case / 2000?li yıllarda kamu ihale mevzuatı ve uygulamalarının kritik analizi: Türkiye örneklemi ile kuzey-güney karşılaştırması
Yazar:HANDE GÖNÜL
Danışman: DOÇ. DR. PINAR BEDİRHANOĞLU TOKER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Kamu İhale Kanunu = Public Procurement Law ; Kamu İhale Kurumu = Pubic Procurement Authority ; Neo-liberalizm = Neo-liberalism ; İhale mevzuatı = Tender regulation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
250 s.
Bu tezde kamu ihalesi alanında gerçekleştirilen neoliberal reformlar Kuzey- Güney ülkelerindeki örneklerin karşılaştırması, özellikle Türkiye'de 2001 yılında kurulan Kamu İhale Kurumu ve yasalaşan Kamu İhale Kanunu'na odaklanılarak, analiz edilmektedir. Kamu ihalesi alanında gerçekleştirilen reformların temel söyleminin depolitikleşme olmasına rağmen bu tezde gerek Güney gerek Kuzey örneklerinde sürecin politik bir süreç olarak işlediği tespit edilmiştir. Sözü geçen alanda yapılan reformlar için Kuzey ve Güney'de farklı reform dilleri ile kullanılmaktadır. Bunların başlıcası devlet ve iş çevreleri arasında oluşabilecek herhangi bir işbirliğinin meşruiyetini bozmaktır. Güney'de kullanılan bu reform dili, özellikle Türkiye'de, devletlerin kamu ihale piyasalarını Batılı yabancı şirketlere ulusal şirketlerle eşit konumda açmalarını sağlayan bir stratejiye dönüşmektedir. Bu reform süresince ulusal ve yabancı sermaye gruplarınca oluşturulan farklı koalisyonların baskısı altında kalan hükümetler, bağımsız idari otorite olarak kurgulanmış olan Kamu İhale Kurumu'na ve kamu ihalelerinde şeffaflık mekanizmasının temeli olarak hazırlanmış Kamu İhale Kanununa sık sık müdahelelerde bulunmuşlardır. Bu tezde Kamu İhale Kanununun yasalaştırılması ve daha sonar kanunda gerçekleşen değişiklikler incelenmiştir. Sonuç olarak, bu tezde ihale alanında kullanılan teknik dilin politik bir dil olduğu ve farklı sermaye grupları arasında kaynakların el değiştirme sürecinin bir parçası olduğu iddia edilmektedir.
This thesis analyses the neoliberal reforms in the public procurement field by comparing the Northern and Southern examples, with a particular focus on the enactment of the Turkish Public Procurement Law and the establishment of Turkish Public Procurement Agency in 2001. This thesis argues that despite the depoliticisation claims of neoliberal ideology the reforms in the public procurement field have gone through a highly politicised process in both North and South. The reforms launched in the procurement field have been constructed around different languages. The language of reform has intended to delegitimize any business-state cooperation. This type of language of reform in the South, particularly in Turkey, has turned into a strategy to open the state procurement market to the Western foreign firms on equal footing with the national ones. Coming under the pressure of different coalition groups of national and foreign capital owners, the Turkish government of has intervened in the decisions of the Public Procurement Authority, which has been formed as an independent regulatory agency and in the Public Procurement Law, which was initially enacted to guarantee transparency. This thesis has reviewed the processes of the enactment and amendment of the Public Procurement. Eventually it states that the highly technical language of reform in the procurement field is highly political, and aims to redistribute resources between different capital groups.