Tez No İndirme Tez Künye Durumu
293884
Banka şubesi örbeğinde kurala dayalı yapı tadilat projesi hazırlama yöntemi / A rule-based method proposal for the preparation of refurbishment projects in the exemple of bank branches
Yazar:GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN
Danışman: DOÇ. DR. MURAT AYGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Yapı Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Ta`dil = Ta`dil
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
166 s.
Belirli bir sistematiğe sahip olması gereken tadilat, günümüzde alışılagelmiş olarak yapılmaktadır. Çalışma kapsamında bu durumun yapıda işlev bozukluklarına, ekonomik kayıplara, yapılan işlerin tekrarlanmasına, verimin ve uygulama kalitesinin düşmesine neden olduğu açıklanarak uygulayıcı konumunda olanların daha etkin tadilat yapabilmeleri için sistem ve performans yaklaşımlarından yararlanarak, banka şubesi örneğinde kurala dayalı bir proje hazırlama yöntemi önerilmiştir.Bu çalışmanın özü, eldeki çok sayıda gerçekleştirilmiş projeden yararlanıp bir tadilat kuralları seti oluşturmaktır. Bu çalışmanın amacı, tadilatın daha bilinçli yapılabilmesi, zamana bağlı olarak değişen gereksinmelere binanın uyarlanması ve bu uyarlama yapılırken kayıpların azalmasını sağlayacak yeterli yapısal çözümlerin ortaya konmasını sağlamaktır.Çalışmada, tadilatın neden ve sorunları açıklanmış, inşaat sektöründeki yeri ve konumuna değinilmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan yeniden kullanım ve tadilat projeleri hakkında daha önceden hazırlanmış olan benzer akademik çalışmalar örnekleri ile birlikte belirtilmiştir. Bankalar örneğinde türleri, varolan süreç anlatılmış; uygulamaların pratikte nasıl yapıldığı açıklanmış, olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırılmıştır. Tadilat gerektiren koşullara, bu koşullardaki gereksinimlere ve bu gereksinimlere yanıt veren çözümlere ayrıntılı biçimde değinilmiştir. Tablolar oluşturularak koşullar, gereksinimler ve çözümler kodlanmıştır. Bu kodların aktarıldığı bir kurallar tablosu oluşturulmuştur. Bu kurallar tablosu tadilat projesi hazırlanırken hangi koşul için hangi gereksinimi hangi çözümle karşılayabileceğini tasarımcıya gösteren bir klavuz niteliğindedir. Yöntemin uygulanması uygulayıcı olarak yazar tarafından yapılmış olan şubeler örneklenerek açıklanmıştır. Son bölümde önerilen yöntemin gerekçesi açıklanmış, diğer öneri yöntemlerle beraber değerlendirmesi yapılmış, olumlu olumsuz yönlerinden bahsedilmiş ve ileride nasıl geliştirilebileceği, ne faydalar sağlayabileceğinden bahsedilmiştir.Anahtar Kelimeler: Kullanım Yöntemleri, Yeniden İşlevlendirme, Banka Şubesi Tadilatı, Yeniden Kullanım, Tadilat, Renovasyon, Kullanım Değişikliği.
In Turkey, it can be seen that most of the buildings are composed of on-site constructed concrete systems with hollow brick or porous concrete outer walls and tiled roofs; historical buildings are made of solid walls. Conscious refurbishment of the buildings, adaptation of the buildings to the requirements that change with time and providing sufficient structural solutions for losses during this process are the main aim of this thesis. Nowadays, refurbishment is made randomly but it should be more effective. Companies are developing their own systems, and this causes functional failures in the buildings. Explanation of this situation with disquisitions and providing contribution for those who are working as the applicators in this area are purposed. In the first part; aim of the thesis is defined, an explanation for an refurbishment and it?s causes is made and place of it in the construction sector is referred. In the second part; importance of refurbishment and it?s current situation in Turkey is defined. Positive and negative sides of the refurbishment are explained. Refurbishment varies due to the different sorts in the buildings and type of the refurbishment that should be made. Because of this, there is not any typical solution and refurbishment projects also vary. In the third part; conditions that requires refurbishment that needs for these contidions and solutions for these needs are referred in detail. Refurbishment types, requirements lists, standard specifications and current process for the banks are expressed; reasons for preparation of requirements list and how the applications are made practically are defined. After that; the confessed method is explained with particular samples and tables. In the last part, steps of the procedure are referred with sample bank projects that were made by writer as the applicator.Keywords: Refurbishment Methods, Refurbishment of Bank Branchs, Renovation