Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199045
A detailed analysis for evaluation of the degradation characteristics of simple structural systems / Basit yapısal sistemlerin azalım özelliklerinin belirlenmesi için detaylı bir analiz
Yazar:BURAK KURTMAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. ALTUĞ ERBERİK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
201 s.
ÖZBASİT YAPISAL SİSTEMLERİN AZALIM ÖZELLİKLERİNİNBELİRLENMESİ İÇİN DETAYLI BİR ANALİZKurtman, BurakYüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Asst. Prof. Dr. M. Altuğ ErberikNisan 2007, 188 sayfaTekrarlanan ve tersinir yüklemeler altında elastik ötesi davranış gösteren beton,çelik ve yığma yapıların mekanik özelliklerinde azalmalar gözlemlenmektedir. Buyüzden belirli karakteristik özelliklere sahip kuvvetli yer hareketlerine maruz kalanbu tip yapıların davranışlarının detaylı bir biçimde incelenmesi gerekir. Buçalışmanın amacı, azalım davranışının basit yapısal sistemlerdeki etkisiniincelemektir. Çalışmada kullanılan PEER (Pasifik Deprem MühendisliğiAraştırma Merkezi) web sitesindeki yapısal performans veri tabanı, çok sayıdabetonarme kolon deney elemanının tersinir yatay yük testlerinin sonuçlarınıiçermektedir. Deneysel veriler kullanılarak önceden geliştirilmiş histeresiz(çevrimsel davranış) modelindeki yük boşalımı anındaki rijitlik azalımı, kapasiteazalımı ve çevrimlerde daralma parametreleri kalibre edilmiş ve bu parametreler,diğer araştırmacıların önerdiği değerlerle karşılaştırılmıştır.Çalışmanın son kısmında ise, çeşitli azalım özelliklerine sahip tek serbestlikderecesine sahip sistemlerin deprem yüklemeleri altındaki davranışlarıincelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bütün azalım özelliklerinin mevcutolması halinde, sismik davranış değerleri dikkate değer şekilde etkilenmektedir.viAnahtar Kelimeler: Histeresiz Modeller, yük boşalımı anındaki rijitlik azalımı,kapasite azalımı, çevrimlerde daralma, tersinir yükleme deneyi, betonarme kolonvii
ABSTRACTA DETAILED ANALYSIS FOR EVALUATION OF THE DEGRADATIONCHARACTERISTICS OF SIMPLE STRUCTURAL SYSTEMSKurtman, BurakM.S., Department of Civil EngineeringSupervisor: Asst. Prof. Dr. M. Altuğ ErberikApril 2007, 188 pagesDeterioration in the mechanical properties of concrete, masonry and steelstructures are usually observed under repeated cyclic loading in the inelasticresponse range. Therefore such a behavior becomes critical when these types ofstructures are subjected to ground motions with specific characteristics. Theobjective of this study is to address the influence of degrading behavior on simplesystems. The Structural Performance Database on the PEER web site, whichcontains the results of cyclic, lateral-load tests of reinforced concrete columns, areemployed to quantify the degradation characteristics of simple systems bycalibrating the selected degrading model parameters for unloading stiffness,strength and pinching of a previously developed hysteresis model. The obtainedvalues of parameters from cyclic test results are compared with the recommendedvalues in literature.In the last part of the study, response of SDOF systems with various degradationcharacteristics are investigated using a set of seismic excitations recorded duringsome major earthquakes. The results indicate that when all the degradationcomponents are combined in a structural system, the effect of degradation onresponse values becomes much more pronounced.ivKeywords: Hysteresis models, unloading stiffness degradation, strengthdegradation, pinching, cyclic test, reinforced concrete columnv