Tez No İndirme Tez Künye Durumu
623714
Çıldır Eyaleti İmerhev Sancağı 2771 numaralı Nüfus Defteri'nin çevirisi ve değerlendirmesi / The translate of the Population Book of İmerhev Sanjak in the Province of Çıldır numbered 2771
Yazar:HASAN HÜSEYİN ALEMDAR
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN ARSLAN
Yer Bilgisi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Nüfus = Population ; Nüfus Defterleri = Population Surveys ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı tarihi = Ottoman history ; İmerhev Sancağı = İmerhev Sanjak
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
178 s.
Osmanlı Devleti tarihi incelenirken arşiv kayıtlarında yer alan Nüfus defteri kayıtları, içinde yer alan bilgiler açısından değerlendirildiğinde şehir tarihi çalışmaları için çok önemlidir. Osmanlı Devletinde kapsamlı nüfus sayımları II. Mahmud döneminde 1831 yılından itibaren başlamıştır. Daha önceki tarihlerde vergilendirme amaçlı yapılan sayımlar, içerdiği bilgiler açısından nüfus tespiti için yeterli değildirler. 2771 numaralı İmerhev Nüfus Defteri isimli bu çalışmamız giriş, birinci bölüm, ikinci ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmamızın çerçevesi ortaya konulmaktadır. Birinci bölümde defterde yer alan nüfus kayıtları çeşitli yönlerden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu bölümde Çıldır Eyaletin dâhilindeki İmerhev Sancağı köylerinin nüfus verileri defterin sunduğu imkânlara bağlı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm, ilgili defterin çevirisinden oluşmaktadır. Defterin çevirisi katipin yazdığıyla bire bir aynı şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında da elde edilen neticeler değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Nüfus Defteri, Çıldır, İmerhev, Sancak, Eyalet
When examining the history of the Ottoman Empire, when the Population registry records in the archive records are evaluated in terms of the information contained in it, it is very important for the city history studies. Comprehensive censuses in the Ottoman Empire. It started from 1831 during the reign of II. Mahmud. The counts made for taxation purposes in previous dates are not sufficient for population determination in terms of the information they contain. This work titled İmerhev Population Book numbered 2771 consists of introduction, first part, second and final parts. In the introduction part, the framework of our study is revealed. In the first section, the population records in the book have been evaluated from various aspects. In this section, the population data of the villages of Imerhev Sanjak within the Çıldır State province are tried to be revealed depending on the opportunities provided by the book. The second part consists of the translation of the relevant notebook. The translation of the notebook was made exactly the same as the clerk wrote. The results obtained in the conclusion are also evaluated. Keywords: Population book, Çıldır, İmerhev, Sanjak, Province