Tez No İndirme Tez Künye Durumu
145229
Navlun sözleşmesine konan tahkim şartının konişmentoya etkisi / The effects of the arbitration clause placed in the maritime contract of affreightment towards the bill of ladind holder
Yazar:ŞEBNEM ŞENER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Konşimento = Bill of leading ; Navlun sözleşmeleri = Affreightments ; Tahkim = Arbitration
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
134 s.
ÖZET Deniz ticaretinde navlun sözleşmesinin tarafları yapmış oldukları sözleşmeye, aralarında çıkacak uyuşmazlıkları tahkim yolu ile çözmek amacıyla tahkim şartı koymaktadırlar. Navlun sözleşmesinin yanında, taşıyan malı teslim aldığını gösteren ve aynı zamanda malı temsil eden bir belge olan konişmento düzenlemektedir. Ayrıca, konişmentoda navlun sözleşmesi ile konişmento hükümleri arasında uyum sağlamak amacıyla atıf klozları yer almaktadır. Biz çalışmamızda navlun sözleşmesine konan tahkim şartının, navlun sözleşmesinin tarafı olmayan konişmento hamiline etkisini incelemeye çalıştık. Tezimizde öncelikle genel olarak navlun sözleşmesi, konişmento ve tahkim kavramlarına değindik. Daha sonra navlun sözleşmesine konan tahkim şartını inceleyerek buna uygulanacak hukuku tespit ettik. Son olarak tahkim şartının konişmento hamiline etkisine geçmeden önce navlun sözleşmesi ve konişmento arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık. Doktrinde tartışmalı olan bu konuyu tartışma konularına, gerektiğinde yabancı hukuk sistemlerindeki düzenlemelere ve Yargıtay'ın görüşüne de değinerek incelemeye çalıştık. V
ABSTRACT In the maritime commercial transactions, the parties of the maritime contract of affreightment, insert arbitration clause in order to solve a disputed matter between them via arbitration. Besides the maritime contract of affreightment, the carrier usually prepares a bill of lading which represents the goods and shows that he took the delivery of the goods. There are reference clauses in the bill of lading to create a coherence between the articles of the maritime contract of affreightment and of the bill of lading. In our study, we tryed to analyse the effects of the arbitration clause placed in the maritime contract of affreightment towards the bill of lading holder who is not a party of the relevant maritime contract of affreightment. In our thesis, first we mentionned the maritime contract of affreightment, bill of lading and arbitration concepts in general. Afterwards, we examine the arbitration clause in the maritime contract of affreightment to fix the applicable law for this clause. Finally, we tried to explain the relation between a maritime contract of affreightment and a bill of lading, before giving a place to the effect of arbitration clause towards the holder of a bill of lading. We tried to analyse this subject which is controversial in the doctrine, by mentioning the discussions, the practice of the foreign law systems and the opinions of the Turkish Supreme Court. VI