Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399972
A case study on interactional co-construction of identities in an EFL classroom / İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği bir sınıfta etkileşimsel kimliklerin karşılıklı oluşturulması üzerine bir vaka çalışması
Yazar:MELİKE DEMİR BEKTAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HALE IŞIK GÜLER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil etkileşimi = Language interaction ; Dil öğretimi = Language teaching ; Etkileşimsel yöntem = Interactional method ; Sınıf içi etkileşim = In-class interaction ; Toplumsal etkileşim = Social interaction ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Öğretim = Teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
137 s.
Sosyal bir oluşum olarak kavramsallaştırılmış olan kimlik, Firth ve Wagner (1997) ve Block'un (2003) ikinci dil edinimi (SLA) alanında yaptıkları sosyal dönüşüm çağrısından sonra alana girmiştir. Ayrıca post-yapısalcı öğrenme yaklaşımından yararlanarak, Norton (1995, 2000, 2013) ikinci dil edinimi alanındaki sosyal kimlik teorisini kurmuştur. Bu teorinin ortaya koyduğu anlayış "kimlik" oluşumunu çoklu, bir uğraşma alanı ve zamanla değişen bir olgu olarak görür. Bu teoriyi benimseyen bir çok araştırmacı kimlik ve dil öğrenimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yayınlar yapmışlardır (Norton & Toohey, 2011); fakat, hala İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği (EFL) ortamlarda yapılan ve gerçek sınıf içi etkileşimleriyle kanıtlanan kimlik araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürdeki bu eksikliği ele alarak, bu çalışma İngilizce'nin yabancı bir dil olarak öğretildiği bir sınıfta çeşitli kimliklerin etkileşim içerisinde nasıl birlikte oluşturulduklarını ve bu kimliklerin öğrencilerin dil öğrenim süreçlerini nasıl etkilediğini anlamayı amaçlamıştır. Konumlandırma Teorisi'nden (Davies & Harré, 1990) yararlanılarak, Ankara'daki özel bir üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında bulunan orta-ileri seviyedeki bir sınıfın video kayıtları, konuşma çözümlemesi yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Analiz, kimlik oluşturumu ve müzakeresi diğerlerinden farklı olan iki öğrenciyi odak vakalar olarak sunmaktadır. Sonuçlar, sınıf içi konuşmadaki ardışım içerisinde, bireyin bilgili, katılımcı, kayıtsız, sessiz, komik ve benzeri şekilllerde kendini konumlandırması veya başkaları tarafından konumlandırılmasının bireyi zaman içerisinde belli biri olarak şekillendirdiğini, sınıf içindeki etkileşimin açılımını etkilediğini ve katılım fırsatlarını belirleyen sonuçlara yol açtığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın, öncelikle "kimlik" olgusunun söylem ve dil öğrenimi çalışmalarının kesişiminde bir inceleme konusu olarak uygunluğunun belgelenmesine katkıda bulunması umut edilmektedir. İkinci olarak, sosyal bir oluşum olarak kimlik konusunun söylem analizi (Konumlandırma ve Konuşma Analizi) kullanılarak çalışılması umulmaktadır. Son olarak, bu çalışmanın bulguları, kimlik oluşturumunun sınıf içi etkileşime ve öğrenme fırsatlarına olan etkisinin anlaşılması açısından İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflar için çıkarımlar sunmaktadır.
Identity, conceptualized as a social construct, has found its way into SLA research after Firth and Wagner (1997) and Block (2003 ) made their call for a social turn in the field. Drawing on poststructuralist ideas of learning, Norton (1995, 2000, 2013) has established her social theory of identity in SLA, which sees 'identity' as multiple, as a site of struggle and as changing over time. Adopting this view, many researchers have published on the ties between identity and language learning (see Norton & Toohey, 2011); however, there is still a need for identity research evidenced by real classroom interactions coming from local contexts of EFL classes. Addressing this gap, this study aims to understand how various identity positions are co-constructed within interaction in an EFL context and how these positions affect language learning processes of the students. Informed by Positioning Theory (Davies & Harré, 1990), a conversation analytic approach is used in order to analyse the video recordings of 17 hours of an Upper-Intermediate level English preparatory class at a private university in Ankara, Turkey. The analysis shows two students as focal cases as their identity construction and negotiation are different from other students. It is found that positioning oneself or being positioned in certain ways in the sequential organization of interactions, such as knowledgeable, attentive, indifferent, silent, funny and so on, come to create students as certain beings, affect the ways that interactions unfold in classroom, and create consequences for participation opportunities. It is hoped that this study will contribute to identity research in Turkey, first, by providing evidence to the relevancy of 'identity' as a subject of inquiry at the intersection of discourse and language learning studies, and second, by applying discourse analysis (Positioning and Conversation Analysis) in order to study identity as a social construct.