Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321263
Accomodating diversity within feminism in Turkey: The Amargi Women's Cooperative, 2001-2011 / Türkiye feminizminde farklılığa yer açmak: Amargi Kadın Kooperatifi, 2001-2011
Yazar:AYŞE ÜLKÜ ÖZAKIN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CANAN ASLAN-AKMAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Amargi Kadın Kooperatifi = Amargi Women's Cooperative ; Feminizm = Feminism ; Kadın dernekleri = Women's associations ; Kadın hareketleri = Women movements ; Kadınlar = Women ; Kooperatifler = Cooperatives ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
178 s.
Bu tezde, İstanbul'daki Amargi Kadın Kooperatifi Türkiye'de farklılık feminizminin bir örneği olarak çalışılmıştır. Tezde Amargi'nin feminist perspektifi ile bu bağlamda hayata geçirmekte karşılaştığı zorluklar, grubun oluşumundaki sürece, faaliyetlerine, kendi içindeki tartışmaların betimlenmesine ve özellikle on gönüllü aktivistle gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlara dayanarak analiz edilmiştir. Grubun son on yılda ?farklı kimliklerden kadınlarla birlikte siyaset yapmak? arayışında başardıkları ve sorunları bu araştırmanın odağındadır. Farklılık için açık davet Türkiye'deki önemli feminist gruplardan olan Amargi'yi ayırt eden özelliklerinden biridir. Bu çalışmada, ?çaprazlama siyaset? Amargi'nin feminizme yaklaşımını tanımlayan terim olarak belirlenmiştir. Türkiye bağlamında, yürütülen `diyalog içindeki konumsal epistemoloji` ve antimilitarist siyasete uygun olarak farklılık ve kadınlar arası çeşitlilik vurgulanmaktadır.
In this thesis, Amargi Women?s Cooperative in Istanbul is studied as an example of diversity feminism in Turkey. Its feminist perspective and challenges faced in realizing its objectives in this context are analyzed based on a description of the process of Amargi?s formation, the course of its activities and the debates within the group and especially the in-depth interviews held with ten volunteers. The group?s accomplishments and problems encountered during the last ten years in its quest for ?doing politics together with women of diverse identities? are at the focus of this research. The explicit invitation for diversity is one of the Amargi?s differences, as one of the prominent feminist groups in Turkey. In this study, ?transversal politics? is identified as the concept underscoring Amargi?s approach to feminism. Difference and diversity among women are emphasized according to `dialogical-situated epistemology? and antimilitarist politics conducted in the Turkish context.