Tez No İndirme Tez Künye Durumu
230255
Ailevi Akdeniz ateşinde komorbidite ve sosyoekonomik düzey değerlendirmesi / comorbidity and socioeconomical status in familial mediterranean fever
Yazar:FİLİZ DEMİRDAĞ
Danışman: PROF. DR. HURİ ÖZDOĞAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Romatoloji Bilim Dalı
Konu:Romatoloji = Rheumatology
Dizin:Ailesel akdeniz ateşi = Familial mediterranean fever ; Behçet sendromu = Behcet syndrome ; Komorbidite = Comorbidity ; Lupus eritematozus-sistemik = Lupus erythematosus-systemic ; Sosyoekonomik faktörler = Socio-economic factors
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2009
55 s.
Amaç:AAA hastalarında, 1.derece yakınlarında ve kontrol gruplarında ko-morbid hastalıkların sıklığını ve sosyoekonomik düzeylerini araştırdıkMetod: 142 ailevi Akdeniz ateşli (AAA) hasta, 142 Behçet sendromlu (BS) ve 77 sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hasta ile 96 bu hastalıkları taşımayan gönüllü katıldı. Hastalara sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri ile birlikte hem kendilerinde hem de 1. derece akrabalarında çeşitli ko-morbid hastalıkları sorgulayan bir anket formu uygulandı.Bulguları: Aylık penadur kullanımı, sık diyare, ankilozan spondilit en sık AAA'lı hastalarda gözlendi. İskemik kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, inme, hiperlipidemi, diabet, kronik bronşit, tekrarlayan üst solunum yolları infeksiyonları, peptik ülser, allerjik deri hastalıkları, sağırlık, hepatit, tüberküloz ve kanser oranları açısından hasta ve kontroler arasında fark saptanmadı. Ailede sık antibiyotik kullanımı en fazla AAA hastalarında gözlendi. Ailede ölüm oranı diğer gruplara göre AAA'lı hastalarda daha düşüktü. Anlamlı olmasa da kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümler bu grupta en azdı. Ailede kanser öyküsü ve kansere bağlı ölümler SLE'li hastalarda anlamlı olarak daha fazla idi. Hastaların sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde ise AAA hastaları daha fazla yüksek öğrenim görmüşlerdi ve diğerlerine göre iş statüleri daha iyi idiSonuç: Akut faz yanıtının normallere göre daha yüksek olduğu bilinen AAA'lı hasta ve yakınlarında, beklenenin aksine kardiyovasküler hastalık sıklığında bir artış saptamadık. AS, AAA'lı hastalarda artmış olmasına karşılık yakınlarında bir fark bulunmadı. AAA'ların ailelerinde ölüm oranlarının daha az olması AAA'nın bir takım hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca SLE hastalarının ailelerinde saptanan yüksek kanser ve kansere bağlı ölüm oranlarının da ayrıntılı olarak çalışılması gerekmektedir. AAA, hastaların eğitim ve çalışma yaşamlarını çok olumsuz etkilememektedir
Objective: To describe the frequency of co-morbidities in patients with FMF and their first degree relatives, and to look for the socioeconomic and educational status of patients with FMF.Patients and Methods: Consecutive 142 patients with FMF, 77 with systemic lupus erythematosus (SLE), 142 patients with Behçet?s syndrome (BS) and 96 non diseased controls participated in the study. A formal questionnaire was prepared to assess the co-morbid conditions, socioeconomical and educational status of the study group and co-morbid conditions and deaths among first-degree relatives.Results: Diarrhea, penicillin prophylaxis and ankylosing spondylitis were more prevalent only among FMF group. The frequency of diabetes mellitus, ischemic or valvular heart disease, stroke, hyperlipidemia, chronic bronchitis, recurrent upper respiratory tract infections, peptic/duodenal ulcer, psoriasis, allergic skin disorders, deafness, hepatitis, tuberculosis and cancer was not different among the study groups.Number of deaths amonf the first degree relatives of FMF was significantly low. History of cancer and cancer related deaths, among relatives was higher in SLE patients. Educational level of FMF patients was higher and more they had more qualified jobs compared to other groups.Conclusions: Increased acute phase reaction in patients with FMF and their first degree relatives is well known. Therefore an increased frequency of cardiovascular events is expected. However there was no difference among the study groups with respect to cardiovascular involvement. Low prevalence of death among relatives of FMF patients and high prevalence of cancer and cancer related deaths in SLE patients? relatives deserves further prospective trials. FMF does not seem to cause unemployment.