Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300618
A structural equation model examining the relationships among mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes / Matematik başarısı, istatistiğe yönelik tutumlar ve istatistik kazanımları arasındaki ilişkileri inceleyen yapısal eşitlik modeli
Yazar:ESMA EMMİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. AHMET OK ; YRD. DOÇ. DR. YEŞİM ÇAPA AYDIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Matematik = Mathematics ; Matematik başarısı = Mathematics achievement ; Tutumlar = Attitudes ; Öğrenci başarısı = Student achievement ; Öğrenci başarısı = Student achievement ; Öğrenci tutumu = Student attitude ; İstatistik = Statistics ; İstatistik eğitimi = Statistical education
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2011
208 s.
Bu çalışmanın amacı matematik başarısı, istatistiğe yönelik tutumlar ve istatistik kazanımları arasındaki yapısal ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, Türkiye'de bir üniversitede lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren ve istatistik dersi alan 247 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar mühendislik, iktisat, eğitim gibi farklı alanlarda öğrenim görmektedir. Veriler Tükçe'ye uyarlanan İstatistiğe yönelik Tutum Anketi (İYTA) kullanılarak toplanmıştır. İstatistiğe yönelik Tutum Anketi, istatistik tutumlarının altı alt boyutunu ölçmektedir. Bunlar bilişsel yeterlilik, değer, zorluk, çaba, ilgi ve duygudur. Bu boyutlardan alınan yüksek puanlar öğrencilerin istatistiğe yönelik olumlu tutumlarının olduğunu göstermektedir. İstatistiğe yönelik Tutum Anketi, öğrencilerin matematik başarıları ile ilgili kişisel görüşleri ve istatistik kazanımlarını ölçen ek maddeler de içermektedir. Betimleyici istatistik analizleri sonucunda katılımcıların zorluk ve ilgi altboyutlarında nötür tutumlara sahip oldukları, diğer altboyutlarda ise olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür. İstatistik kazanımlarının matematik başarısı, duygu, bilişsel yeterlilik, ilgi, çaba ve değer değişkenleri ile anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. Önerilen yapısal regresyon modelini test etmek amacıyla, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda duygu, değer, bilişsel yeterlilik ve ilgi değişkenlerinin istatistik kazanımları üzerine toplam etki değerlerinin yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Matematik başarısı ve çaba değişkenlerinin istatistik kazanımları üzerine toplam etki değerlerinin küçük fakat istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Öğrencilerin istatistiğin zorluğuna yönelik tutumlarının ise istatistik kazanımlarını açıklamada toplam etkisinin olmadığı bulunmuştur. Önerilen model istatistik kazanımları toplam varyansınının % 66'sını istatistiksel olarak anlamlı derecede açıklamaktadır.
The purpose of the current study was to investigate the structural relationships among self-reported mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes by testing a structural model. The current study utilized a survey design. The participants of study consisted of 247 undergraduate and graduate students enrolled in statistics courses in a university in Turkey. The participants were from different disciplines such as engineering, education, and economics. The Turkish version of the Survey of Attitudes toward Statistics-36© (SATS-36©) was used to collect data. The SATS-36© assessed six components of statistics attitudes: cognitive competence, value, difficulty, effort, interest, and affect. Higher scores of the six components referred to the more positive attitudes. In addition, the SATS-36© involved additional items to measure students? self-reports of mathematics achievement and statistics outcomes. Results of the descriptive statistics analyses revealed that participants of the study had positive attitudes toward statistics except that they had neutral perceptions about the difficulty of statistics and neutral interest in statistics. Statistics outcomes variable was significantly correlated with mathematics achievement, affect, value, interest, and effort variables. Structural equation modeling was used to test the hypothesized structural regression model. Results indicated that affect, value, cognitive competence, and interest variables had large total standardized effects on statistics outcomes variable. Mathematics achievement and the effort variables had small total effects on explaining statistics outcomes. Difficulty had no statistically significant total effect on explaining statistics outcomes. Overall, the hypothesized structural regression model explained 66% of the total variance in statistics outcomes, which was statistically significant.