Tez No İndirme Tez Künye Durumu
422225
Anonim ortaklıkta şirkete borçlanma yasağı / The prohibition to be indebted to a joint stock company
Yazar:EMEK TORAMAN ÇOLGAR
Danışman: PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Anonim şirketler = Joint stock companies ; Borçlanma = Borrowing ; Borçlanma yönetimi = Debt management ; Kanunlar 6102 sayılı = Laws 6102 numbered ; Türk Ticaret Hukuku = Turkish Commercial Law ; Türk Ticaret Kanunu = Turkish Commercial Code ; Yasaklar = Prohibitions ; Şirketler Hukuku = Company law
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
412 s.
Çalışmamız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ilk kez düzenlenen anonim ortaklıkta şirkete borçlanma yasağını konu edinmektedir. Anılan yasak, pay sahipleri için TTK m. 358'de, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri içinse TTK m. 395'te düzenlenmiştir. Her iki hüküm de Türk hukukuna özgüdür ve Kanun'da yalnızca ana hatları ile düzenlenmiştir. Bu nedenle çalışmada, düzenlemelerin kapsamı, istisnaların sınırı ve yasağa aykırılığın sonuçları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: - Borçlanma Yasağı, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermayenin Korunması İlkesi, Eşit İşlem İlkesi
The subject matter of this thesis is the prohibition to be indebted to the company in the form of a joint stock partnership, which has been regulated in the Turkish Commercial Code for the first time. Said prohibition is regulated in the article 358 of TCC for shareholders and in the article 395 for the board of directors who are not a shareholder. Both provisions are unique to Turkish law and introduced with their essential points only. Therefore in this thesis, the scope, limitation of exceptions and the consequences of the breach of the prohibition are analysed and assessed. Keywords: - The Prohibition to be indepted, Commercial Law, Company Law, Capital Maintenance, Principle of Equal Treatment