Tez No İndirme Tez Künye Durumu
205109
Critical success factors in enterprise resource planning implementation: Case studies of Turkish companies which use Oracle erp software / Kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında kritik başarı faktörleri: Oracle uygulamaları kullanan Türk şirketlerinden durum çalışmaları
Yazar:ORHAN BERFU
Danışman: DOÇ.DR. TAYYAR D. ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Stratejileri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
107 s.
Bu tezde Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarındaki başarı ve başarısızlık, Kritik BaşarıFaktörleri baz alınarak, üç Türk şirketinde durum çalışması aracılığıyla incelenmiştir. Bu tezin esasamacı başarı ve başarısızlık hikayelerini Kritik Başarı Faktörlerinin Kurumsal Kaynak Planlamasıuygulama projelerindeki etkilerine göre incelemektir. Farklı sektörlerden üç Türk şirketi durumçalışması olarak ele alınmıştır. Bilgiler aktif gözlemler, proje dökümanlarının incelenmesi veKurumsal Kaynak Planlaması uygulamaya karar veren proje yöneticileri, projede çalışan anahtarkullanıcılar ve danışmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda edinilmiştir. Şirketlerin bir süredirprogramı sorunsuz kullanmakta oldukları ve Kritik Başarı Faktörlerinin çoğunluğunun projeleri pozitifolarak etkilediği gözönüne alındığında, bu üç durum çalışması da birer başarı hikayesi olarakdeğerlendirilebilir. Bunun yanında, durum çalışmaları özellikle eğitim, değişim yönetimi ve varolansistemlerle entegrasyon konularında sıkıntı çekildiğini ve bu konuların uygulama projeleri sırasındadaha dikkatlice ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, KKP Başarı ve KKP Başarısızlık, Kritik BaşarıFaktörleri, Oracle Uygulamaları
In this thesis success and failure of Enterprise Resource Planning (ERP) implementations through casestudies of three Turkish organizations based on Critical Success Factors (CSFs) is investigated. Themain purpose of this thesis is to reveal success and failure stories according to the effects of CSFs inERP implementations. The case studies are composed of three Turkish organizations from differentsectors. The data is gathered through active observations, analysis of project documents and interviewsconducted with project managers who decided to implement ERP systems in their organizations, keyusers who involved in implementation projects, and consultants. All these projects are evaluated assuccess stories since most of the determined CSFs affected the implementation projects positively inthese three organizations which have been using ERP system effectively for some period. Besides, thecase studies show that there are problems about training, change management and legacy systemsduring projects and more attention should be paid on these issues during ERP implementation projects.Keywords: Enterprise Resource Planning, ERP success and ERP failure, Critical Success Factors,Oracle Implementatio