Tez No İndirme Tez Künye Durumu
252441
Altı sigma ve bir sirket uygulaması / Six sigma and a company application
Yazar:AHU MİNE GÜNEŞ
Danışman: PROF. DR. YILMAZ TAPTIK
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Dizin:Deney tasarımı = Experimental design
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
151 s.
Bu tez çalışmasında Altı Sigma'nın ne olduğu, metodolojisi ve organizasyonel yapısının ne olduğu konusunda bilgilendirme ve bir uygulama örneğiyle açıklaması yapılmıştır. Altı Sigma'nın kalite anlayışına kattığı yeni boyut ile iş dünyasına kazandırdıkları ortaya konulmuş, temel özellikleri ortaya çıkartılarak Türkiye'deki şirketler üzerinde uygulanabilirliği ile ilgili bir şirkette araştırma yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. Gittikçe büyüyen dünya ekonomisinde şirketlerin ayakta durabilmek için yaptığı arayışlar açıklanmıştır. Altı Sigma Metodolojisinin aşamaları ve bu aşamalarda kullanılan araçların açıklanması, organizasyondaki roller ve organizasyon genelinde farklı uygulama stratejilerinin anlatılması sonrasında Türkiye'de bulunan bir şirket içinde proje uygulaması yapılmıştır. Proje uygulamasında bir müşteriden gelen şikayet üzerine ele alınan konu Altı Sigma projesi haline dönüştürülmüştür. Projeye konu olan şikayetin temelini oluşturan sertlik problemi için ısıl işlem süreci ele alınmış. Fabrika ortamına yakın koşullarda bir laboratuar ortamında deneyler yapılmış ve deneysel tasarım ile yorumlanmıştır. Deneysel tasarım sonucunda ortaya çıkan sertlik değerleri ile problemle bir daha karşılaşmamak için süreçte optimizasyon için gerekenler belirlenmiştir. Sonuç olarak günümüzde çok populer bir yönetim anlayışı haline gelen Altı Sigma metodolojisinin metalurjik bir süreç içerisinde nasıl kullanılabileceği, kazandırdıkları ortaya konulmuştur.
The aim of this thesis is to give an idea about the of Six Sigma, its metodology and the organizational structure with a applicational example for better understanding. The new perception of quality through out Six Sigma and its benefits to business world are stated and principles of Six Sigma are exposed. Therefore a research is made to point out how possible to implement Six Sigma for Turkish companies and the results are evaluated and suggestions are made. There is explain the methods of companies for to survive in a high growing economy speed.In chapter two, there is information about the meaning of quality, main steps of quality and especially total quality management. In third chapter, the meanings of Six Sigma, the evoluation of Six Sigma are explained. In chapter four, steps of Six Sigma methodology and the tools used in these steps are described. Six sigma roles and different strategies for implementation are also explained in this chapterIn chapter five, there is explanation about process management. Process management is an important tools of Six Sigma. In sixth chapter, a Turkish company application are explained.Results and suggestions are described at the end of this thesis. In this application, it?s seen that Six Sigma is an opportunity for Turkish company.