Tez No İndirme Tez Künye Durumu
206401
Antalya ilinde ev dışı gıda talebi / Food away from home demand at antalya city center
Yazar:SERKAN EKEYILMAZ
Danışman: Y.DOÇ.DR. HARUN DOĞAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
82 s.
vÖZETBu çalışmanın amacı, ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri olması ve tüketimpotansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Antalya ilinde ailelerin gıda tüketim yapısının ve evdışı gıda tüketim alışkanlığının araştırılmasıdır.Bu nedenle Antalya il merkezinde 407 rasgele seçilmiş hane halkına anket uygulanmıştır.Anketlerden elde edilen veriler SPSS 11.0 programıyla analiz edilmiştir. Analiz yöntemiolarak faktör ve probit analizi kullanılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar benzerçalışmalarla kıyaslanarak Antalya ilinin ev dışı gıda tüketim şeklini ortaya çıkarmayayardımcı olmaktadır.
viABSTRACTThe aim of this study is to investigate the structure of familys? food consumption and food awayfrom home consumption in Antalya which is one of the most significant touristic cities of Turkeyand has a high consumption potential.For this reason, a survey conducted to 407 random selected households in the center pfAntalya. The data obtained from the survey analysed with SPSS 11.0 statistical program. Factorand probit analyses used as statistical method. The conclusion of the analyses compared withother similar studies and this comparasion give us to see the food away from home consumptionpattern in Antalya.