Tez No İndirme Tez Künye Durumu
305105
Using digital storytelling in early childhood education: A phenomenological study of teachers' experiences / Okul öncesi eğitiminde dijital öykü anlatımının kullanılması: Bir olgu bilim çalışması
Yazar:PELİN YÜKSEL
Danışman: DOÇ. DR. BERNARD ROSS ROBİN ; PROF. DR. İBRAHİM SONER YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2011
178 s.
Günümüzde okul öncesi çağdaki çocukların eğitiminde bilgisayarın önemli bir rol alması ile birlikte, okul öncesi eğitimde teknolojinin öğretmenler tarafından nasıl kullanılacağı, ve okul öncesi çağda çocukların teknolojiden ne şekilde fayda sağlayacağı önemli bir sorun haline gelmiştir. Öğrenme aktivitelerinin verimini arttırmak amacıyla teknoloji kullanımının yaygınlaşmasından dolayı okul öncesi eğitimde teknolojinin nasıl entegre edileceği konusu önem kazanmıştır. Bu çalışma dijital öykü hazırlama tekniğinin okul öncesi eğitim kurumlarında etkili bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak nasıl kullanıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Olgu bilim araştırma desenine uygun olarak, dijital öykü hazırlama seminerine katılan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri araştırılmaktadır. Buna ek olarak, bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin dijital öykü hazırlama tekniğinin sınıflarında nasıl kullandıkları ve uygulama esnasında karşılaştıkları güçlükleri ve başarıları araştırılmaktadır. Ögretmenler dijital öykü hazırlama seminerine katıldıktan sonra, araştırma verileri, ayrıntılı görüşme, gözlem ve odak grup görüşme metodları kullanılarak toplanmıştır. Olgusal veri beş okul öncesi öğretmeninden görüşme yöntemiyle ve her bir öğretmenin ortalama 20 öğrencisi sınıf ortamında gözlemlenerek elde edilmiştir. Bu çalışma okul öncesi öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek amacıyla ögretmenlerin sınıflarında dijital öyküyü nasıl kullandıklarına yönelik örnekler sunmaktadır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin öğrenme ortamınlarındaki teknoloji kullanımına yönelik önemli temel noktalara vurgu yapmaktadır. Sonuçlar okul öncesi öğretmenleri, müfredatı ve ileriye dönük çalışmalar açısından uygulamalar önermektedir.
It has become a great concern about how children may be affected and how teachers should use computers in their classroom activities effectively with the increased role of computers in early childhood?s learning. It is important to consider how it can be used more effectively integrated into early childhood curriculum since technological devices are widely used to maximize learning activity. This study aimed to show how digital storytelling can be used as an effective teaching and learning tool in kindergarten classrooms. In the phenomenological framework, the study investigates the experiences of early childhood teachers who attended the digital storytelling workshop. In addition, the study investigated how the early childhood teachers incorporated digital storytelling in their classroom and what the challenges and successes the early childhood teachers faced during the implementation of digital storytelling. After the teachers attended the digital storytelling workshop, in-depth phenomenological interviews, observations, and focus group interview methods were conducted to collect data. Phenomenal data were collected from five kindergarten classrooms including approximately 20 students and a teacher in each classroom. This study presents examples to illustrate how early childhood teachers integrate digital storytelling as an instructional tool into curriculum to enhance young children learning. The results show that there is an emphasis on certain essential points so as to assist early childhood teachers to exploit technological tools in their learning environments. The findings have implications on early childhood teachers, curriculum and for future research.